Doc. dr Ivana Ristić

Doc. dr Ivana Ristić

ivana-ristic

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Ivana Ristić

Katedra: Okupaciona terapija, Logopedija

Email: ivana.ristic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2017 – do danas – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2003-2017. – nastavnik fonetske ritmike, slušnih i govornih vežbi i vaspitač u grupi učenika u Osnovnoj školi za decu sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima ,,Radivoj Popović”, Zemun
Obrazovanje
 • 2016. godina doktorirala/o na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu (tema: Indikatori školskog postignuća gluvih i nagluvih učenika osnovnoškolskog uzrasta)
 • 2014. godina master rad na Učiteljkskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (tema: Specifičnost različitih područja, vrsta i oblika rada u nastavi govorne culture i pismenosti)
 • 2014. godina magistarski na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu (tema: Funkcija kooperativnog učenja u školama za gluve i nagluve učenike)
 • 2003. godina diplomirala/o na Fakultetu za za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra- surodolgija
Profesionalne aktivnosti
 • Član oblasne/predmetne komisije za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu za oblast Deca/učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, Beograd.
 • Član radne grupe za priznavanje i odobravanje stručnog skupa- Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem,, Dani defektologa 2017”, Dani defektologa 2019” , Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, Beograd.
 • Član radne grupe priznavanje i odobravanje stručnog skupa ,,Sportovi na snegu u školama i školama sa decom sa posebnim potrebama”, 2019, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, Beograd.
 • Član Društva defektologa Srbije
Naučna interesovanja
 • Okupaciona terapija za decu
 • Senzorna integracija i disfunkcija
 • Poremećaji govora i jezika gluvih i nagluvih osoba
 • Inkluzija dece/odraslih sa smetnjama u razvoju
Kursevi
 • Etiologija i procena smetnji i poremecaja u razvoju
 • Senzorna integracija i senzorna disfunkcija
 • Okupaciona terapija u školskom okruženju
 • Poremećaji govora i jezika kod osoba sa oštećenjem sluha
 • Pristupu u habilitaciji i rehabilitaciji oštećenog sluha
 • Dokumentacija u okupacionoj terapiji
Ostalo
 • Tokom školovanja nargađivana od strane Ministarstva prosvete i sporta, Vlade Republike Srbije, za ostvarene uspehe u učenju.
 • 2003. godine dobitnik je nagrade Fonda ,,Profesor Miodrag. V. Matić”, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.
Reference (do 5 značajnih)
 1. Roksandić I., Kovačević J (2016). Ponašanje gluvih i nagluvih učenika u školi iškolsko postignuća. God. LXXI, br.3, str. 316-327. ISSN 0031-3807; UK- 37
 2. Pavković I., Roksandić I., Kovačević J. (2018). Family as an indicator of achievement of deaf and hard of hearing students, Human Research in Rehabilitation, 8 (1) 4-9, DOI: 10.21554/hrr.041801, ,Institute for Human Rehabilitation
 3. Roksandić I., Pavković I., Kovačević J.(2018).The characteristics of behavior of deaf and hard-of-hearing learners in different types of school environment, Human Research in Rehabilitation,Vol. 8 (1) 27-34, DOI: 10.21554/hrr.041801,  Institute for Human Rehabilitation
 4. Ristić I. (2018). Škola kao indicator školskog postignuća gluvih i nagluvih učenika i učenika tipičnog razvoja. Specifičnost oštećenja sluha-koraci i iskoraci. Tematski zbornik radova. Univerzitet u Beogradu, Fakultetaza specijalnu edikaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar. Str. 199.
 5. Ristić I., Kovačević J.(2019). Occupational Therapy for Children with Disabilities: Meaning and importance of occupation. ICSNE 2019: International Conferece on Special Needs EdZurich, Switzerland.
Scroll to Top