Doc. dr Maša Đurišić

Doc. dr Maša Đurišić

masa

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Maša Đurišić

Katedra: Šef katedre za obrazovanje vaspitača

 masa.djurisic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2021 godine – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2010-2021. godine – profesor razredne nastave u OŠ „Veselin Maslešaˮ u Beogradu
Obrazovanje
 • 2020. godine doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Povezanost školske klime i problema u ponašanju kod učenika mlađih razreda osnovne škole) i stekla zvanje Doktor defektoloških nauka
 • 2011. godine odbranila master rad na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: Uloga Interneta u permanentnom usavršavanju učitelja) i stekla zvanje Master učitelj
 • 2010. godine diplomirala na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje Profesor razredne nastave
Profesionalne aktivnosti
 • Izvršni urednik časopisa „Paradigmaˮ, 2022. godine
 • Član redakcije elektronske revije „Prosvetionikˮ, 2021. godine
 • Angažovana je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao stručno lice koje je učestvovalo u postupku davanja stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)
 • Angažovana je kao spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)
 • Autor je i realizator nekoliko odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Problemi u ponašanju učenika u školskom okruženju, Učenje socijalnih i emocionalnih veština u školi, Uspešna saradnja porodice i škole putem roditeljske uključenosti u dečje obrazovanje, Podrška socijalnoj dobrobiti deteta kroz razvijanje socijalnih veština u okviru Osnova programa Godine uzleta, Školski časopis kao instrument za jačanja vaspitne uloge škole i etosa)
 • Član redakcije „Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju”, 2019. godine
 • Angažovana je kao autor na izradi studije „Pokretači i determinante nasilja nad decom u Srbiji“, Udruženje građana  SeConS-grupa za razvojnu inicijativu i UNICEF, 2016. godine
 • Učestvovala je u realizaciji projekta „Podrška roditeljima dece sa teškoćama u učenju i ponašanju u procesu inkluzije”, odobrenom od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, 2012. godine
Naučna interesovanja
 • Teorijski i metodski pristupi u prevenciji i tretmanu poremećaja ponašanja
 • Inkluzivno obrazovanje
 • Planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada
Kursevi
 • Evaluacija znanja i obrazovnih ishoda
 • Okupaciona terapija u školskom okruženju
 • Okupaciona terapija – praksa 1 i 2
 • Kreiranje pozitivne klime u ustanovi
 • Prevencija poremećaja ponašanja dece
 • Metodika rada sa decom sa smetnjama i poremećajima u razvoju
Ostalo
 • Član Društva defektologa Srbije
Reference (do 5 značajnih)
 • Đurišić, M., Bunijevac M., Duhanaj, N. (2023). The Relationship of School Climate and Parental Involvement in Children’s Education: A Research Review. Društvene i humanističke studije DHS, 1 (22), 269−280.
 • Đurišić, M., i Duhanaj, N. (2023). Uključenost roditelja u život i rad škole. Istraživanja u pedagogiji, 13 (1), 79−87.
 • Đurišić, M., i Žunić Pavlović, V. (2021). Školska klima i adaptivne karakteristike učenika mlađih razreda osnovne škole. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 20 (2), 93−108.
 • Đurišić, M. (2019). Školska klima: procena i unapređivanje. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 172 (4), 507−515.
 • Đurišić, (2018). Podrška učenicima sa emocionalnim i bihevioralnim poremećajima u obrazovno-vaspitnom sistemu. U M. Šćepanović (Ur.), Obrazovanje dece i učenika u inkluzivnim uslovima (str. 244−254). Društvo defektologa Vojvodine.
 • Đurišić, M., i Bunijevac M. (2017). Parental Involvement as a Important Factor for Successful Education. Center for Educational Policy Studies Journal, 7 (3), 135–153.
Scroll to Top