Doc. dr Nataša Ljubomirović

Doc. dr Nataša Ljubomirović

natasa-biografija

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Nataša Ljubomirović

Katedra: Socijalni rad

Email: natasa.ljubomirovic@ahr.edu.rs, atasa.ljubomirovic@imh.org.rs

Profesionalna karijera
 • 2019 do danas šef Kliničkog odeljenja za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje
 • 2017 – do dana, docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 1999 –  do danas  lekar specijalista psihijatar
 • 1993 do 1999 lekar na specijalizaciji iz psihijatrije
Obrazovanje
 • 2014.godina doktorirala/o na Fakultetu Političkih Nauka  Univerziteta u Beogradu (tema: Primena socijalnog grupnog rada u lokalnoj zajednici)
 • 1997.godina magistarski rad na Medicinskom  Fakultetu Univerziteta u Beogradu  (tema: Psihičke posledice stresova rata u adolescenata)
 • 1999 postala lekarspecijalista psihijatar
 • 1990.godina diplomirala/o na Medicinskom Fakultetu  Univerziteta u Sarajevu,BiH
Profesionalne aktivnosti
 • 1993 do 1999 lekar na specijalizaciji iz oblasti psihijatrija,na Odeljenju za decu i adolescente IMZ, u Beogradu
 • 1999 do 2002 lekar specijalista psihijatar, Odeljenju za decu i adolescente IMZ, u Beogradu
 • 2002 do 2003 se usavršavala u NHS General Norhampton Hospital, Service for Child and Adolescent Psychiatry ,Uk u oblasti dečije i adoelscentne psihijatrije kao dobitnica stipendije “Lucy Faithfull Fondation.
 • 2002 do 2003 u UK je radila sa decom i adolescentima iz Bangladeša i drugim etničkim manjinama i aktivno učestvovala u socioterapijskom grupnom radu u NHS Northampton(Ken Stuart Family Center)
 • 2004. godine dobija stipendiiju Royal College of Psychiatry UK, а 2005. Finansijsku podršku International Institute for Children and Adolescent Psychiatry za usavršavanje iz oblasti dečije psihijatrije.
 • 2003. do 2011. godine, nevladin sektor u okviru organizacije “Medicines sans Frontieres“, kao medicinski koordinator projekta za izbegla i raseljena lica na jugu Srbije, gde je implementirala socioterapijski gupni rad u lokalnoj zajednici , a u skladu sa strategijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministrastva za socijalni rad i politiku.
 • 2011. godine je stalno zaposlena na Kliničkom odeljenju za decu i omladinu IMZa u Beogradu.
 • 2011 godine angažovana je u radu kabineta za sudsku psihijatriju iz oblasti dečije psihijatrije.

Završila je sledeće edukacije kao profesionalac:

 • 1994. Uvodni kurs iz grupne analize (by Foulks), Институт за ментално здравље,Beograd
 • 1998. Midland course in group work with children and adolescents, Northampton (course leader Mr.Kedar Dwivedi) UK.
 • 2000. Cognitiv Behavior Terapija, Zavod za psihofiziološle poremećaje i govornu patologiju,Beograd
 • 2001. Anxiety Management, Ken Stewart Family Centre, Northampton UK.,
 • 2001. EMDR Level 1, Edinburgh UK
 • 2001. Workshop – Sexual Abuse of Children, Birmingam UK,
 • 2004.Training in working with sexual abused children – organised by UNHCR, Belgrade,
 • 2005. Anger management – Professional Development, CRIPPs, Northampton General Hospital, UK,
 • 2012. CCPT training ,tarapija igrom usmerena na dete ,Beograd
 • 2015. Usavršavanje iz oblasti forenzičke pihijatrije,oblast Deca,Poliklinika za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja grada Zagreba.
Naučna interesovanja
 • Traumatski dogadjaji i stres
 • Rad sa ugroženim grupama ljudi (deca imladi)
 • Prevencija suicida i samopovređivanja
Kursevi
 • Okupaciona terapija u mentalnom zdravlju (osnovni predmet)
 • Terapija igrom (izborni predmet)
 • Pervazivni razvojni poremećaji (izborni predmet)
 • Teorije privrženosti (izborni predmet,stari program)
 • Preventivni programi u psihosocijalnoj praksi ¼ predmeta
 • Psihopatologija dece i adolescenata 1/2 predmeta
Ostalo
 • 2012 do danas Swiss Refugee council, predstavnik u Srbiji
 • 2016 EPA predstavnik za Srbiju, sekcija Prevencija suicida u mladih
 • 2016. – do danas, angažovana u okviru projekta „Reforma mentalnog zdravlja u BiH“
Reference (do 5 značajnih)
 1. Ljubomirović N., Dwivedi К(2007) The outcomes of group work with traumatized children and their families in the southern Serbia and Kosovo región. У: Hosin A. Responses to Traumatised Children, UK: Palgrave Macmillan, стр. 91-104. ISBN13:978-1-4039-9680-0, ISBN 10:1-4039-9680-6.
 2. Ljubomirović N. (2007) Profeсsional development of a south Serbian team in group work with children and adolescents. Eastern Journal of Psychiatry, Volume 10, No 1&2, pp.81-83, Febry-August, India. Линк: indianpsychiatryez.org.
 3. Ljubomirović N. (2000) Stres i mladi. Beograd: Zadužbina Andrejević, str 75. ISSN 450-801X;17, ISBN 86-7244-211-3.
 4. Ljubomirović N. (2015) Dečiji izraz kroz terapiju igrom. Psihijatrija danas, Beograd: Institut za mentalano zdravlje, str.93-101. UDK 616.89, ISSN-0350-2538. COBISS.SR.ID 224666636
 5. Nataša Ljubomirović, Tatjana Milivojević, Vesna Dukanac, Sanja Đurđević (2019):

E-Priručnik sa uputstvima za rad sa ranjivim grupama migranata.Psihosocijalne intervencije  u krizi I savetodavni rad sa mladim migrantima, SEM ,IOM ,CDI,VŠSR Beograd

Scroll to Top