Osnovne studije

KO IMA PRAVO DA UPIŠE AKADEMIJU ZA HUMANI RAZVOJ?

Pravo učešća na konkursu za upis imaju svi državljani Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, pod uslovima propisanim Zakonom i Statutom Akademije za humani razvoj. Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati sa  završenom četvorogodišnjom srednjom školom.  Kandidati za upis na prvu godinu studija dužni su da podnesu potrebnu dokumentaciju i dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

STUDIJSKI PROGRAMI

PSIHOLOGIJA traje četiri godine (osam semestara), tokom kojih studenti stiču 240 ESPB. Nakon završetka programa, student dobija zvanje diplomirani psiholog i osposobljen je za poslove u oblasti psihologije. Upisna kvota: 150 studenata.

SOCIJALNI RAD traje četiri godine (osam semestara), s ukupno 240 ESPB. Po završetku studija, student stiče zvanje diplomirani socijalni radnik i osposobljen je za poslove u oblasti socijalnog rada. Upisna kvota: 40 studenata.

LOGOPEDIJA traje četiri godine (osam semestara) i nosi 240 ESPB. Diplomirani logoped stiče se nakon završetka programa, a student je osposobljen za rad u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 50 studenata.

OKUPACIONA TERAPIJA traje četiri godine (osam semestara), pružajući 240 ESPB. Diplomirani terapeut stiče se nakon završetka studija, a student je osposobljen za poslove specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 30 studenata.

OBRAZOVANJE VASPITAČA traje četiri godine (osam semestara) i nosi 240 ESPB. Diplomirani vaspitač stiče se nakon završetka programa, a student je osposobljen za rad kao vaspitač. Upisna kvota: 30 studenata.

OBRAZOVANJE UČITELJA traje četiri godine (osam semestara), pružajući 240 ESPB. Diplomirani učitelj stiče se nakon završetka studija, a student je osposobljen za poslove učitelja. Upisna kvota: 30 studenata.

KAKO SE PRIJAVITI ZA KONKURS I KOJA DOKUMENTA SU MI POTREBNA?

Prijave na konkurs podnose se Studentskoj službi, koja vrši prethodnu proveru prispelih prijava i dodeljuje identifikacioni broj i karton pod kojim se dokumenta arhiviraju. Karton se čuva do upisa na Akademiju za humani razvoj ili do odustajanja od upisa.

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs obuhvata:

– Izvod iz matične knjige rođenih.

– Overene kopije originalnih svedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole.

– Original diplome o položenom maturskom odnosno završnom ispitu.

– Potvrda o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

– Samo za studijski program Logopedija: Potvrda o urednom govorno-jezičkom statusu kandidata (potvrdu izdaju domovi zdravlja ili logopedske privatne prakse).

KAKO IZGLEDA PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS?

Prijemni ispit za upis na Akademiju za humani razvoj obuhvata sledeće korake:

Datum i raspored: Prijemni ispit održava se krajem juna tekuće godine, a tačan datum biće blagovremeno objavljen na sajtu Fakulteta. Pre polaganja ispita, raspored kandidata po salama biće objavljen unapred.

Identifikacija: Kandidati su obavezni da pristupe polaganju prijemnog ispita za smer koji su odabrali. Tokom prijemnog ispita, kandidati treba da imaju ličnu kartu ili pasoš kao sredstvo za utvrđivanje identiteta, kao i identifikacioni karton sa brojem prijave.

Struktura prijemnog ispita: Prijemni ispit traje dva školska časa i sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata odgovaranje na test pitanja, dok drugi deo podrazumeva razgovor sa komisijom. Svaki tačan odgovor na pitanje u testu donosi po jedan poen. Maksimalan broj poena koji kandidat može ostvariti na prijemnom ispitu iznosi 20.

Anonimnost: Prijemni ispit se polaže anonimno, pod šifrom. Stoga, zabranjeno je upisivanje imena, prezimena, broja prijave ili bilo kakvog drugog znaka na testu ili na koverti.

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Okupacione terapije?

Prijemni ispit obuhvata: izradu motivacionog pisma (razloga zašto se student opredeljuje za ovu društveno-humanističku granu), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (biologija, psihologija i sociologija) i opšte informisanosti.

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Socijalnog rada?

Prijemni ispit obuhvata: izradu motivacionog pisma (razloga zašto se student opredeljuje za ovu društveno-humanističku granu), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (sociologija, psihologija) i test opšte informisanosti.

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Logopedije?

Prijemni ispit obuhvata: izradu motivacionog pisma (razloga zašto zašto se student opredeljuje za ovu društveno-humanističku granu), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (biologija, psihologija i sociologija) i opšte informisanosti.

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Psihologije?

Prijemni ispit za osnovne akademske studije Psihologija obuhvata: izradu motivacionog pisma (razloga zašto zašto se student opredeljuje za ovu naučnu oblast), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (sociologija, psihologija) i test opšte informisanosti.

VODIČ ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

PRIRUČNIK ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

Cena priručnika je 1500 din. Dokaz o uplati poslati na email: grbicana2@gmail.com, sa naznakom Priručnik za prijemni – Psihologija, Socijalni rad, Okupaciona terapija i Logopedija Priručnik će Vam biti dostavljen u PDF formatu. Žiro-račun: 205-249156-05

Upis Obrazovanje učitelja i Obrazovanje vaspitača

U prvu godinu osnovnih akademskih studija Obrazovanje učitelja i Obrazovanje vaspitača mogu da se upišu kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Dva koraka za prijem na Akademiju za humani razvoja

  1. Provera sposobnosti kandidata

Zbog specifičnosti rada sa decom predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, vaspitači i učitelji moraju da imaju dobro razvijene govorne, muzičke i fizičke sposobnosti. Zbog toga svi kandidati, na oba studijska programa, polažu ispit za proveru govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i sposobnosti.

Ispit se sastoji od:

1) Provere govornih sklonosti i sposobnosti kandidata (artikulacija glasova, razložno čitanje i akcentovanje teksta);

2) Provere muzičkih sklonosti i sposobnosti kandidata (pevanje pesme po slobodnom izboru, reprodukovanje zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva);

3) Provere opšteg telesnog statusa i kretnih sklonosti i sposobnosti pojedinih delova tela.

Kandidati koji ne zadovolje na ovoj proveri gube pravo na polaganje klasifikacionog ispita.

  1. Klasifikacioni ispit

Kandidati koji zadovolje na proveri sklonosti i sposobnosti polažu klasifikacioni ispit koji se sastoji iz:

1) Testa iz srpskog jezika i književnosti koji obuhvata sadržaje ovog predmeta prema nastavnom programu gimnazije

2) Testa iz opšte kulture i informisanosti kojim kandidati treba da pokažu opšte znanje iz kulture i informisanosti.

Rezultat koji kandidat postiže na klasifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Vrsta znanja i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi studijskog programa i način te provere odgovara karakteru studijskog programa i objavljuju se u konkursu.

Šta vam može pomoći prilikom pripremanja za polaganje ispita?

Za polaganje kvalivikacionog ispita, kao što je navedeno kandidati polažu kvalifikacioni ispit. Za pripremu kvalifikacionog ispita kandidati koriste ovaj priručnik sa pitanjima. Na prijemnom ispitu od svih pitanja iz ovog priručnika biće 20 pitanja. 

  1. Provere govornih sklonosti i sposobnosti kandidata

Procena govornih sposobnosti obuhvata procenu glasovnih sposobnosti – artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa, tečnost i jasnost u govoru.

Cilj procene je utvrđivanje sposobnosti koje omogućuju da kandidat ostvaruje jasnu i razumljivu verbalnu komunikaciju i da svojim sposobnostima pozitivno utiče na razvoj govornih sposobnosti i jezičkih navika učenika, odnosno vaspitanika.

Intervju sa kandidatom ima za cilj procenu podobnosti kandidata za pedagoški rad. Procena podobnosti vrši se na osnovu procene:

  1. komunikacionih kompetencija kandidata (verbalne sposobnosti,

neverbalno ponašanje i komunikacioni stil ),

  1. prosocijalne orijentacije kandidata (stavovi, vrednosne orijentacije, interesovanja, implicitna pedagoška uverenja, etičke vrednosti).

U intervju situaciji kandidat ne odgovara na pitanja kojima se ispituje znanje (nema tačnih i netačnih odgovora) već koja imaju za cilj da pruže priliku kandidatu da iznese svoja mišljenja, stavove ili ideje i da pokaže svoje komunikacione i druge sposobnosti koje su važne za pedagoški rad.

Procenu pomenutih kompetencija kandidata vrši tročlana komisija čiji su članovi nastavnici zaposleni na fakultetu. Za intervju nije potrebna posebna priprema. Ipak, smatramo da bi kandidatu bilo od koristi da razmisli o pedagoškom radu uopšte i o sebi i svojoj podobnosti za pedagoški rad, o svojoj motivaciji za pedagoški rad, sopstvenom sistemu vrednosti i komunikacionim sposobnostima. Od koristi može biti promišljanje o ličnom školskom (predškolskom) iskustvu i projekciji kakav pedagoški radnik želim da budem.

RANGIRANJE KANDIDATA

Rangiranje kandidata vrši se prema uspehu postignutom na prijemnom ispitu i uspehu ostvarenom u srednjoj školi (prosek ocena pomnožen sa dva), tako da kandidat maksimalano  može ostvariti 100 poena. Komisija za upis studenata, posle sprovedenog konkursnog postupka,  utvrđuje i objavljuje jedinstvenu rang listu.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Upis primljenih kandidata vrši se nakon objavljivanja konačne rang liste na oglasnoj tabli Fakulteta. Kandidatu, koji je na republičkom takmičenju iz nekog predmeta osvojio jedno od prva tri mesta, dodaje se 5 poena na ukupan broj ostvarenih poena na testu.

Kandidat je obavezan da prilikom upisa podnese sledeća dokumenta:

– karton sa ID brojem dobijen prilikom prijave na konkurs,

– dva popunjena ŠV-obrasca (obrasci se dobijaju u Studentskoj službi),

– dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm,

– priznanicu o izvršenoj uplati školarine.

Cena školarine za studijske programe:

Logopedija 2.000 evra

Prvu ratu u iznosu od 480 evra student plaća prilikom upisa školske godine, a preostali iznos u  8 mesečnih rata od po 190 evra koje dospevaju svakog 01. u mesecu, a poslednju ratu najkasnije do 01.06.2025. godine.

Socijalni rad i okupaciona terapija 1.650 evra

Prvu ratu u iznosu od 450 evra student plaća prilikom upisa školske godine, a preostali iznos u  8 mesečnih rata od po 150 evra koje dospevaju svakog 01. u mesecu, a poslednju ratu najkasnije do 01.06.2025. godine.

Psihologija 2.500 evra

Prvu ratu u iznosu od 620 evra student plaća prilikom upisa školske godine, a preostali iznos u  8 mesečnih rata od po 235 evra koje dospevaju svakog 01. u mesecu, a poslednju ratu najkasnije do 01.06.2025. godine.

Obrazovanje učitelja i obrazovanje vaspitača 1.500 evra

Prvu ratu u iznosu od 300 evra student plaća prilikom upisa školske godine, a preostali iznos u  8 mesečnih rata od po 150 evra koje dospevaju svakog 01. u mesecu, a poslednju ratu najkasnije do 01.06.2025. godine.

Cene su u dinarskoj protivvrednosti. Prilikom upisa potrebno je uplatiti prvu ratu školarine za izabrani smer.

Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 6.000 dinara a troškovi upisa iznose 6.000 dinara.

U cenu školarine uračunate su: prijave za sve ispite i literatura u elektronskom obliku.

ŠTA AKO PRELAZIM SA DRUGOG FAKULTETA?

Kandidati koji su polagali prijemni ispit, odnosno imaju status studenta drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni obaveze prijemnog ispita.

Potrebna dokumentacija za upis na II, III i IV godinu studija i prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova:

– Popunjena prijava za upis

– Motivaciono pismo

– Uverenje o položenim ispitima

– Diploma prethodno završene visokoškolske ustanove

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Dve fotografije

– Dokaz o uplati troškova upisa (6.000 dinara)

– Dokaz o uplati prve rate školarine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

– Troškovi ekvivalencije iznose 6.000 dinara

Samo za studijski program Logopedija: Potvrda o urednom govorno-jezičkom statusu kandidata (potvrdu izdaju domovi zdravlja ili logopedske privatne prakse)

VAŽNE INFORMACIJE

Pri upisu se uplaćuje prva rata, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata. Tekući računi su:

205-249156-05 kod Komercijalne banke

190-0000000042120-18 kod Alta banke

200-3323110101754-05 kod Poštanske štedionice

– Pre upisa na studijski program Logopedija uplaćuje se prva rata u iznosu od 440 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 170 evra.

– Pre upisa na studijski program Socijalni rad i Okupaciona terapija uplaćuje se prva rata u iznosu od 450 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 150 evra.

– Pre upisa na studijski program Psihologija uplaćuje se prva rata u iznosu od 600 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 200 evra.

Primer uplatnice

Uplata školarine se obavlja u bilo kojoj banci ili pošti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priznavanje domaćih i stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Akademija za humani razvoj u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaraciju, te omogućava prelaz studenata i prenos ESPB sa drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu.

Za izdavanje uverenja o diplomiranju potrebno je:

– Popuniti obrazac ŠV-50

Molba za izdavanje uverenja o diplomiranju

– Uplatnice: troškovi prijave i odbrane diplomskog rada u iznosu od 12.000 dinara, Troškovi uverenja 7.000 dinara, izrada i izdavanje diplome 18.000 dinara.

Scroll to Top