Savetovanje za bolesti zavisnosti

KONTAKT

vesna.dukanac@ahr.edu.rs

DETALJI PROGRAMA

R.Br.

Naziv predmeta

Polje

Semestar

1.        

Razumevanje različitih modela i teorija zavisnosti

Društv.-humanist.

1

2.        

Ekosistemski i porodiočno-sistemski pristup u razumevanju i tretmanu bolesti zavisnosti

Društv.-humanist.

1

3.        

Prvi intervju, izrada genograma

Društv.-humanist.

1

4.        

Metode i tehnike savetovanja

Društv.-humanist.

1

5.        

Supervizijski rad

Društv.-humanist.

1

6.

Stručna praksa

Društv.-humanist.

1

CILJEVI PROGRAMA

– Osposobljavanje studenata za rano prepoznavanje zavisnosti.

– Rad na motivaciji za uključivanje u tretman.

– Savetodavni rad sa pojedincima i porodicama.

– Obezbeđivanje bazičnih znanja o različitim tipovima zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, zavisnost od interneta, kockanje) koja uključuju znanje o trenutnim modelima i teorijama, kao i o posledicama zavisnosti. Ovo podrazumeva sagledavanje promena u porodičnom funkcionisanju do kojih zavisnost dovodi i pojave nasilja kao najčešćeg disfunkcionalnog obrasca u porodicama zavisnika.

– Postizanje umeća pravilnog korišćenja ličnog životnog iskustva za pravilan i uspešan rad sa zavisnicima i njihovim porodicama, tako da studenti postanu aktivni učesnici u terapijskom radu sa zavisnicima.

Po završetku KP studija Savetovanje za bolesti zavisnosti, polaznici poseduju:

– Kompetencije za rano prepoznavanje bolesti zavisnosti i razumevanje svih oblika poremećenog ponašanja koje su posledica zavisnosti.

– Kompetencije za detektovanje i razumevanje porodične disfunkcionalnosti u kontekstu bolesti zavisnosti uz korišćenje osnovnih postavki savetovanja zavisničkih porodica, korišćenjem sistemskih intervjua u radu sa celom porodicom ili pojedinim članovima porodice.

– Veštine da u procesu oporavka od bolesti zavisnosti uspešno identifikuju faktore rizika i okidače za recidiv, kao i veštine pokretanja motivacije za uključenje u danji tretman porodice zavisnika.

– Po završetku KP, polaznici će razviti sposobnost identifikacije sopstvenih snaga i veština da kritički i konstruktivno evaluiraju savetodavni proces i rad, da ravnopravno učestvuju u timu, da adekvatno koriste postojeće ustanove, organizacije i druge resurse lokalnih zajednica za organizovanje preventivnih aktivnosti i aktivnosti za resocijalizaciju i reintegraciju zavisnika i njihovih porodica.

OPIS POSLA ZA KOJI SE PRIPREMAJU POLAZNICI

– Pružaju intenzivne usluge pojedincima i porodicama koje imaju ispoljenu psihološku i socijalnu disfunkcionalnost zbog postojanja zavisnosti – primenjujući veštine rada centriranog na klijenta, uz poštovanje etičkih principa.

– Primenjuju principe smanjenja štete i motivacionog savetovanja za upućivanje na dalji tretman u stručne ustanove koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti.

– Sprovode početne porodične i individualne sesije u instituciji, a po potrebi i u drugim situacijama kada je to pogodno za porodicu sa problemom zavisnosti.

– Sprovode početne i tekuće procene individualnog i porodičnog oporavka i postignute funkcionalnosti, sa posebnim fokusom na zdravim snagama koje porodica i pojedini članovi imaju, sa izradom i sprovođenjem individualizovanog plana rada u sklopu tretmana.

– Sprovode intervencije kako bi se osiguralo popunjavanje praznina u ostvarivanju osnovnih potreba porodice i zajedno sa porodicom planira dugoročnu održivost apstinencije od svih psihoaktivnih supstanci uz očuvanje zdrave ravnoteže zdravlja i napredovanja u razvoju i rastu pojedinca i porodice uprkos teškoćama.

– Učestvuju u radu tima gde se razmatraju slučajevi i daju povratne informacije.

– Pomažu porodici da razvije mrežu podrške u prirodnom okruženju.

– Edukiju porodicu kako da izradi planove svakodnevnih aktivnosti i individualnog plana oporavka, koji se periodično ažurira, kako bi odražavao pravi cilj rasta i razvoja tokom oporavka zavisnika.

– Identifikuju razne strategije pomoći koje postoje u lokalnoj zajednici i upućuju klijente i porodice na njih, kako bi im pomogli u procesu oporavka.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

– Socijalnim radnicima

– Saradnicima zaposlenim u sektoru socijalne zaštite

– Medicinskim sestrama

– Svim zdravstvenim profilima sa završenom srednjom školom

Scroll to Top