Doc. dr Biljana Pejić

Doc. dr Biljana Pejić

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Biljana Pejić

Katedra: Psihologija

Email: biljana.pejic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • od 2021. docent za užu naučnu oblast Psihologija, u Visokoj školi socijalnog rada
 • 2019-2021. predavač za oblast Psihologija, u Akademiji strukovnih studija Južna Srbija
  • 1995-2019. zaposlena u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
  • 1994–1995. profesor psihologije u gimnaziji i srednjoj školi
Obrazovanje
 • doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijskoj grupi: Psihologija, katedri za Opštu psihologiju (tema: Kognitivne i afektivne dimenzije doživljaja umetničkih slika)
 • magistrirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijskoj grupi: Psihologija, katedri za Opštu psihologiju (tema: Tipovi crteža u likovnoj umetnosti i modusi estetske preferencije)
 • diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijskoj grupi: Psihologija, smeru: školska psihologija-pedagogija (tema: Povezanost ponašanja dece koja žive u domu i kontakata koje ostvaruju sa roditeljima)
Profesionalne aktivnosti

Član više domaćih i međunarodnih profesionalnih udruženja: Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta BU, DPS, International Association of Empirical Aesthetics (IAEA), American Psychological Association (APA) Division for Creativity and Art Psychology.

Član i jedan od osnivača Udruženja laboratorija za ispitivanje ljudskog mozga i Udruženja za empirijska istraživanja umetnosti Srbije (UEIU).

Od 2006. na funkciji Sekretara Udruženja za empirijska istraživanja umetnosti Srbije (UEIU).

Naučna interesovanja

Psihologija umetnosti, Eksperimentalna estetika, Eksperimentalna psihologija, Percepcija, Kognitivna psihologija, Pedagoška psihologija, Psihologija rada, Profesionalna orijentacija i upravljanje karijerom, Selekcija i procenjivanje zaposlenih, Komunikacija i komunikacione veštine

Kursevi

Motivacija i emocije

Razvojna psihologija

Psihologija darovitosti

Ostalo
 • Autor preko 180 radova prezentovanih na domaćim i stranim stručno-naučnim skupovima i štampanim u stručnim časopisima.
 • Učesnik u preko 40 projekata istraživanja tržišta i tržišnog komuniciranja.
 • Učesnik u preko 20 projekata (IPA, Twwining, PROGRESS, Tемпус, TAIEX, YEP, ILO i dr.) iz oblasti zapošljavanja, neformalnog obrazovanja, socijalne politike, rodne ravnopravnosti, unapređivanja metodologije za praćenje kretanja na tržištu rada.
 • Saradnik na projektima razvoja lokalne zajednice u okviru nevladinih organizacija (razvojni projekti, projekti obrazovanja, obrazovanja umetnosti, istraživački projekti namenjenih deci i mladima).
 • Recenzent više naučnih radova i knjiga.
 • Od 2022. recenzent Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.
 • Edukacije iz oblasti: psihoterapije (napredni nivo REBT), poslovnog ponašanja i komunikacije, ljudskih resursa, oblasti programiranja i pripreme projekata IPA, politika EU i tehnika pregovaranja u procesu pristupanja EU, zapošljavanja i socijalne politike.
Reference (do 5 značajnih)
 1. Pejić B. and Škorc B. (2021). The Factors of the Lateral Orientation of Portraits. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 20, No 1, pp.13-24. ISSN 1820-8495 (Print). ISSN 1820-8509 (Online). UDC 159.931.072:111.852 https://doi.org/10.22190/FUPSPH2101013P.
 2. Anđelković S., Dedjanski V. and Pejic B. (2017). Pedagogical benefits of fieldwork of the students at the Faculty of Geography in the light of the Bologna Process. Journal of Geography in Higher Education, 42:1, 110-125. DOI: 10.1080/03098265.2017.1379058. https://doi.org/10.1080/03098265.2017.1379058.
 3. Milićević N., Pejić B., Komlenić M. and Cvetanović I. (2016). The Attitudes Of Students Of Psychology In Grading Knowledge And Creativity. Научный результат. Педагогика и психология образования. Volume 2, №3,49-55. UDK 378. ISSN 2313-8971. DOI: 10.18413/2313-8971-2016-2-3-49-55. http://research-reesult.ru RSCI-the journal „Research Result“ is included in the Russian science citation index scientific basis /RSCI/. http://rr.bsu.edu.ru/en/pedagogy/annotation/829/
 4. Mandić , Škorc B. i Pejić B. (2016). Differences in Attitudes Towards Self and Others Between Businessmen and Drama Artists. Media dialogues. Journal for research of the media and society. IVPE Cetinje & Istraživački medijski centar – Podgorica. Vol.9, No.23, 275-290. UDK: 316.613.5. ISSN 1800-7074.
 5. Milićević N., Pejić B. i Komlenić M. (2016). Uloga kreativnosti i inovativnosti u savremenom obrazovanju. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, ХLVI (2), 63-81. UDK 159.954/.956. 37.026. DOI:10.5937/ZRFFP46-11772. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082 http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2016/0354-32931602063M.pdf
Scroll to Top