Savetovanje porodice

KONTAKT

sanja.djurdjevic@asp.edu.rs

PREDAVAČI

  • prof.dr Sanja Đurđević
  • doc.dr Rosa Šapić
  • doc.dr Jelena Živković

CENA

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po program

PREGLED

Savremene porodice se suočavaju s različitim izazovima, koje neke uspešno prevazilaze, dok druge zahtevaju specifičnu stručnu podršku. Savetnik za porodicu je novo zanimanje koje može zadovoljiti potrebe članova porodica suočenih s problemima. Glavni fokus rada porodičnog savetnika jeste stabilizacija porodične situacije, pružajući podršku za samopomoć. Cilj je omogućiti porodicama da budu samostalne i samoodređene u svom okruženju. U Srbiji je zanimanje savetnik za porodice priznato i akreditovano, a program studija je osmišljen na temeljima sistemske porodične terapije. Ovaj program namenjen je svima koji se bave podrškom porodicama ili nezaposlenima koji žele da unaprede svoje kompetencije. Potražnja za porodičnim savetnicima u Evropi ubrzano raste, a izgledi za posao su dobri. U Srbiji se zanimanje savetnik za porodice nalazi i u novom Šifarniku zanimanja pod šifrom 2635.07 (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18).Akreditovan je od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije (zav.br.612-00-0071/6/20-06). 

Cilj kratkog programa (KP) studija je sticanje specifičnih znanja i veština za obavljanje poslova savetovanja porodica. Edukacija obuhvata teorijska znanja o normalnim porodičnim procesima, prepoznavanje simptoma porodične disfunkcionalnosti u sistemu, kao i razvoj praktičnih savetodavnih veština. Fokus je usmeren na jačanje ličnih i profesionalnih potencijala edukanata, te se očekuje razvoj socijalnih i komunikacionih kompetencija, empatije, poverljivosti i odgovornosti. Program traje jedan semestar, a uspešnim završetkom, polaznici stiču 30 ESPB bodova.

DETALJI PROGRAMA

R.Br.

Naziv predmeta

Polje

Semestar

ЕSPB

1.        

Osnove psihološkog razvoja

Društv.-humanist.

1

4

2.        

Multidimenzionalni modeli porodičnog funkcionisanja

Društv.-humanist.

1

4

3.        

Izrada genograma i prvi intervju

Društv.-humanist.

1

6

4.        

Porodično savetovanje – Metode i tehnike

Društv.-humanist.

1

6

5.        

Supervizijski rad

Društv.-humanist.

1

4

6.

Stručna praksa

Društv.-humanist.

 

6

Ukupno časova aktivne nastave

 

Ukupno ESPB  30

 

CILJEVI PROGRAMA

– Sticanje teorijskih znanja o normalnim procesima u porodici i sagledavanje simptoma porodične disfunkcionalnosti u sistemskom kontekstu radi osposobljavanja polaznika za samostalno sprovođenje procene porodične disfunkcionalnosti. Ovo uključuje korišćenje savremenih instrumenata za procenu aktivnosti porodičnog funkcionisanja i savetovanje porodice uz primenu sistemskih intervencija u radu sa celom porodicom ili pojedinim članovima porodice.

– Sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština radi osposobljavanja polaznika za obavljanje konkretnog posla pružanja usluga i programa iz oblasti savetovanja porodice.

ZNANJA I VEŠTINE – ISHODI PROGRAMA

Polaznici će steći sposobnosti potrebne za rad sa porodicama suočenim sa različitim krizama (invalidnost člana porodice, bračne krize, zavisnost, starenje, gubitak posla, usamljenost, nevoljne krize u porodici itd.). Biće osposobljeni za primenu savetodavnih veština u sistemskim intervencijama sa porodicom, kao i za efikasno učešće u timskom i koterapijskom radu sa porodicom ili pojedincima.

Opis posla za nosioca Sertifikata Savetnik za porodicu obuhvata:

– Pružanje intenzivnih usluga porodicama sa ispoljenom disfunkcionalnošću.

– Učešće u radu tima, analiza slučajeva i pružanje povratnih informacija.

– Sprovođenje početnih porodičnih i individualnih sesija u instituciji ili, po potrebi, u domovima klijenata ili drugim okolnostima pogodnim za porodicu.

– Sprovođenje početnih i redovnih procena porodične funkcionalnosti, sa fokusom na identifikaciji zdravih resursa porodice i pojedinih članova, uz izradu individualizovanog plana tretmana.

– Sprovođenje intervencija radi popunjavanja praznina u vezi sa osnovnim potrebama porodice, uz planiranje dugoročne održivosti zdravog balansa uprkos teškoćama.

– Asistiranje porodici u pristupu psihijatrijskim uslugama i upravljanju lekovima.

– Pomoć porodici u razvoju mreže podrške u prirodnom okruženju.

– Osmišljavanje konkretnih intervencija za razvoj veština kako kod roditelja tako i kod dece u rešavanju problema.

– Pomaganje porodici u nadgledanju ponašanja i uspeha deteta u školi, te podrška roditeljima u zastupanju obrazovnih potreba svoje dece.

– Pohađanje sastanaka u vezi sa decom/mladima kada roditelji nisu u mogućnosti.

– Komunikacija sa voditeljem slučaja i sudskim osobljem po potrebi (u konsultaciji sa porodicom).

– Edukacija porodice o aktivnom učešću u izradi i periodičnom ažuriranju individualnog plana oporavka, usmerenog ka pravim ciljevima podrške porodici/članu porodice.

– Primena intervencija za osnaživanje i povećanje odgovornosti roditelja.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Pravo upisa na KP imaju svršeni srednjoškolci i studenti. Program mogu pohađati i diplomirani socijalni radnici, vaspitači, učitelji, psiholozi, defektolozi, okupacioni terapeuti.

Ukupan broj polaznika po semestru je 10.

VAŽNE INFORMACIJE

Kandidati koji konkurišu za upis na KP polažu pismeni ispit putem testa, dok se sklonosti i sposobnosti procenjuju usmenim intervjuom. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi kratkog programa studija, a način provere objavljuje se u konkursu.

– Nastava na KP organizovana je na dva načina: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoji i kao nastava na daljinu.

– Licima koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Visokoj školi socijalnog rada priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.

– Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene ishode učenja izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.

– U dodatku sertifikata navode se:

  1. a) Spisak predmeta koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
  2. b) Znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a relevantne su za posao za koji se izdaje sertifikat;
  3. c) Opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.
Scroll to Top