Pravna akta

Rešenje o registraciji

Dozvola za rad

Cenovnih usluga

Kodeks profesionalne etike i ponašanja VŠSR

Pravilnik o studentskom parlamentu

Pravilnik o upisu studenata

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Izveštaj o radu

Odluka Saveta o izmenama i dopunama Statuta

Statut

Pravilnik o užim naučnim oblastima

Pravilnik o izboru u zvanje

Pravilnik o nastavnoj literaturi

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Pravilnik o master studijama

Pravilnik o ocenjivanju

Plan rada za školsku 2023/24.

Pravilnik o merilima za utvrđenje školarine

Odluka o visini školarine IV god. OAS

Odluka o visini školarine MAS

Odluka o dopuni odluke o cenovniku

Pravilnik o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova

Pravilnik o postupku realizacije programa psihološko-pedagoško-metodičke obuke

Pravilnik o realizaciji prijemnih ispita za upis studenata u školsku 2024/2025. godinu

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđenja kvaliteta i samovrednovanja

Scroll to Top