Obrazovanje vaspitača

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Imperativ obrazovanja vaspitača je sticanje profesionalnih i stručnih kompetencija. Ova osposobljenost omogućava budućem vaspitaču da obezbedi aktivno učešće svakog deteta u grupnim procesima predškolske ustanove, prilagođavajući uslove boravka deci prema njihovim potrebama, mogućnostima i interesovanjima.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj programa osnovnih akademskih studija Obrazovanje vaspitača jeste pripremanje stručnjaka za kompetentan profesionalni rad sa decom predškolskog uzrasta u institucionalizovanim uslovima. Program je koncipiran s ciljem osposobljavanja studenata za ostvarivanje uloga i zadataka proizašlih iz programa vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama. Temelji se na razumevanju bioloških i psiholoških specifičnosti dece ranog i predškolskog uzrasta, te studentima omogućava sticanje znanja, izgradnju stavova i praktičnih veština za stvaranje povoljnih uslova za celovit razvoj dece. Studijski program podstiče stalno stručno usavršavanje, samoobrazovanje i prilagodljivost promenama u okruženju, koristeći različite izvore, postupke, metode i sredstva.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Nakon završenog programa Obrazovanje vaspitača na osnovnom nivou, očekuje se da student: poznaje sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji i evropskim zemljama; primenjuje zakonsku regulativu u oblasti predškolskog vaspitanja; demonstrira inicijativu, saradljivost i stvaralaštvo u sprovođenju predškolskog programa; razume holistički karakter dečjeg razvoja i primenjuje različite strategije učenja dece ranog uzrasta; razume socijalni kontekst obrazovanja i predškolskih ustanova i aktivno doprinosi multikulturalnom i inkluzivnom pristupu vaspitanju, uz poštovanje etičkih normi struke; kontinuirano se usavršava i prilagođava inovacijama u obrazovanju.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Studijski program naglašava važnost vežbi i praktične obuke, gde studenti integrišu teorijsko znanje s praktičnim veštinama, pripremajući ih za uspešno obavljanje zadatka diplomiranog vaspitača. Praksa se sprovodi tokom sve četiri godine studija u predškolskim ustanovama, uz jasne smernice od nastavnika koordinatora stručne prakse.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Završetkom osnovnih studija Obrazovanje vaspitača, student stiče zvanje diplomirani vaspitač, što je definisano u Nacionalnom okviru kvalifikacija pod brojem 0112 – obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama.

ŠTA DIPLOMIRANI VASPITAČ RADI?

U vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srbije, obrazovanje vaspitača predstavlja jedan od ključnih faktora u razvoju društva. Stručnjaci ovog profila imaju zadatak podsticanja optimalnog razvoja dece, prilagođavanja vaspitanja i obrazovanja individualnim, socijalnim, emocionalnim, kulturnim karakteristikama i mogućnostima svakog deteta. Njihova uloga obuhvata i tesnu saradnju s porodicom dece predškolskog uzrasta, kao i sa stručnjacima drugih profila, sve u cilju najboljeg interesa dece. Vaspitači u predškolskoj ustanovi su takođe pozvani da doprinesu rešavanju sistemskih, organizacionih i metodičkih pitanja koja se odnose na predškolsko vaspitanje i obrazovanje kao stručnjaci u oblasti obrazovanja.

GDE SVE DIPLOMIRANI VASPITAČI MOGU DA RADE?

Ovaj studijski program ima za cilj razvoj ključnih kompetencija potrebnih za rad u predškolskim ustanovama. Tokom studija, studenti stiču akademska znanja i praktične veštine koje im otvaraju mogućnosti za angažovanje ne samo kao vaspitača u predškolskim ustanovama, već i u drugim institucijama posvećenim vaspitno-obrazovnom radu.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA VASPITAČE?

Značajno povećanje broja vrtića i boravaka za decu poslednjih godina doprinosi velikoj potražnji za ovim zanimanjem, što potvrđuju brojna istraživanja.

PREDMETI
 • Funkcionalna anatomija sa fiziologijom (6)
 • Humana genetika (6)
 • Osnovi sociologije (6)
 • Osnovi psihologije (6)
 • Osnovi pedagogije (6)
 • Razvojna psihologija (6)
 • Osnovi govorno jezičkih poremećaja (6)
 • Engleski jezik 1 (6)
 • Predmet izbornog bloka 1 (Sociologija porodice; Komunikacija i kultura (6)
 • Predmet izbornog bloka 2 (Socijalna ekologija; Teorija organizacije nastave) (6)
 •  (U zagradi ESPB)
 • Pedagoška psihologija (6)
 • Socijalna psihologija (6)
 • Osnovi neurologije (6)
 • Psihijatrija (6)
 • Engleski jezik 2 (6)
 • Neuropsihologija (6)
 • Metodologija naučnog istraživanјa u društveno humanističkim naukama (6)

 • Etiologija i procena smetnji i poremećaja u razvoju (7)
 • Predmet izbornog bloka 3 (Teorijske osnove inkluzije i integracije;Senzorna integracija i disfunkcija) (5)
 • Predmet izbornog bloka 4 (Mentalna higijena; Univerzalna ljudska i dečija prava) (5)
 •  (U zagradi ESPB)
 • Fonetika u funkciji logopedije (6)
 • Osnovi lingvistike u funkciji logopedije (6)
 • Razvoj komunikacije (6)
 • Neurolingvistika (5)
 • Artikulaciono-fonološki poremećaji (7)
 • Razvojni govorno jezički poremećaji (6)
 • Poremećaji glasa (6)
 • Predmet izbornog bloka 5 (Psihoakustika; Etika i profesionalni identitet) (6)
 • Predmet izbornog bloka 6 (Osnove interpersonalnih veština; Poremećaji govora i jezika kod osoba sa ometenošću) (6)
 • Predmet izbornog bloka 7 (Alternativna i augmentativna komunikacija; Asistivna tehnologija) (4)
 • Stručna praksa 1 (2)

  (U zagradi ESPB)

 • Poremećaji fluentnosti govora i jezika (6)
 • Neurorazvojni jezički poremećaji (6)
 • Motorički govorni poremećaji (6)
 • Specifične teškoće učenja (5)
 • Poremećaj govora i jezika kod osoba sa oštećenjem sluha (6)
 • Tretman govorno-jezičkih poremećaja (5)
 • Afaziologija (5)
 • Predmet izbornog bloka 8 (Pervazivni razvojni poremećaji; Kognitivne strategije učenja) (6)
 • Predmet izbornog bloka 9 (Savetodavni rad sa porodicom; Neverbalna komunikacija, Profesionalni rizici u humanističkim profesijama (2)
 • Predmet izbornog bloka 10 (Terapija igrom; Teorija i praksa interkulturnih komunikacija) (2)
 • Stručna praksa 2 (3)
 • (U zagradi ESPB)

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA

AKTUELNI PROGRAMI

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA - DIPLOMIRANI VASPITAČ

Scroll to Top