Logopedija

Akademski naziv:  Diplomirani logoped

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Logopedija je samostalna i interdisciplinarna naučna disciplina, smeštena na preseku medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke. Naš program osnovnih akademskih studija logopedije je usmeren ka multidisciplinarnom pristupu. Fokusiran je na obrazovanje studenata i sticanje specifičnih znanja i veština u domenu logopedske etiologije, procene (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervencije (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) u vezi sa kompletnim spektrom ljudske komunikacije, uključujući i poremećaje gutanja.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program logopedije na Akademiji za humani razvoj predstavlja jedinstven spoj nauke i prakse. Cilj programa je sticanje opštih i specifičnih znanja o govoru, jeziku, glasu, sluhu i komunikaciji, usvajanje veština za praktične aktivnosti, te razvijanje profesionalnog pristupa uz poštovanje visokih etičkih standarda. Akademija za humani razvoj oblikuje ovaj program kroz savremeno akademsko obrazovanje, omogućavajući studentima da razviju odgovarajuće kompetencije za buduće stručnjake u oblasti logopedije.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, studenti stiču specifična znanja, sposobnosti i veštine potrebne za sprovođenje logopedske prevencije, rane detekcije govorno-jezičkih poremećaja, procenu i tretman poremećaja u oblasti govora, jezika, glasa, sluha i komunikacije.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Ne, studenti se prvi put susreću sa praktičnim delom profesije tokom studija. Posebna pažnja se posvećuje vežbama koje omogućavaju studentima da primene teorijsko znanje u praksi i steknu veštine potrebne za profesionalno obavljanje posla diplomiranog logopeda. Cilj programa je i razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata, što je ključno za efikasan rad. Ova sposobnost posebno je važna u uspostavljanju poverenja sa klijentima.

Stručna praksa i praktičan rad sprovode se u različitim institucijama, u skladu sa studijskim programom, kapacitetima ustanova i željama studenata. Neki od izbora uključuju:

Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjem sluha „Dečija kućaˮ

Centar za sluh i govor – KCS

Logopedski edukativni centar Čabarkapa

Logopedski centar Higia logos

Logopedski centar „Prve rečiˮ

Logopedska ordinacija „Logomedikaˮ Vračar i Novi Beograd

LogoKids

Logocentar

Predškolske ustanove grada Beograda

Obrazovni centar Reč po reč

Osnovne škole grada Beograda

Osnovna škola „Miloje Pavlovićˮ

Ordinacija dr Antin Pavlović, specijalistička ordinacija dečije i adolescentne psihijatrije

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program pripada domenu društveno-humanističkih nauka, tačnije oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Nakon uspešnog završetka programa, studenti stiču zvanje diplomirani logoped, definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, sa skraćenim nazivom dipl. logop. 

ŠTA DIPLOMIRANI LOGOPED RADI?

Diplomirani logoped obavlja dijagnostiku i terapeutske intervencije u različitim oblastima, uključujući:

Poremećaj artikulacije

Poremećaj govora

Poremećaj glasa

Poremećaj jezika

Poremećaj pisanja (disleksija, disortografija, disgrafija)

Poremećaji koji utiču na matematičko i logično razumevanje

Rane intervencije i terapije za različite vrste invalidnosti kod dece

Govorne i jezičke terapije za osobe sa oštećenim sluhom

Afaziološke terapije i terapije za druge neurološke poremećaje govora i jezika

Terapije hranjenja i gutanja

Terapije za poremećaje koji pogađaju Eustahijevu tubu

Logopedi se bave prevencijom, obukama zdravstvenih radnika i ranim skriningom poremećaja jezika kod dece. Njihov rad olakšava povratak ljudi u obrazovni, profesionalni, društveni i kulturni život. Logopedi se takođe posvećuju poremećajima u odrasloj populaciji, uključujući oblast pismenosti. U saradnji sa porodicama i institucijama, logopedi vrše procenu, identifikaciju uzroka, postavljaju dijagnoze i prognoze, odlučujući o potrebi za logopedskom terapijom. Kroz individualne ili grupne terapije, logopedi koriste svoje iskustvo i tehnike kako bi klijentima omogućili da maksimiziraju svoj verbalni ili neverbalni komunikativni potencijal.

GDE SVE DIPLOMIRANI LOGOPEDI MOGU DA RADE?

Multidisciplinarni karakter studijskog programa omogućava studentima sticanje specifičnih i opštih znanja iz različitih oblasti poput medicinskih nauka, pedagogije, sociologije, lingvistike i psihologije. Time se studenti kvalifikuju za rad u raznovrsnim institucijama, uključujući zdravstvene ustanove, obrazovne institucije, socijalnu zaštitu, specijalne ustanove, istraživačke institucije i privatnu praksu. Razvoj timskog rada, kolegijalnosti i samokritičnosti ključan je fokus ovog programa.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA LOGOPEDE?

Odnos između broja logopeda i broja stanovnika ukazuje na to da jedan logoped dolazi na 20.000 stanovnika, što predstavlja nesrazmernost između potreba i trenutnog kapaciteta. Ovaj disbalans ukazuje na obilje mogućnosti za zapošljavanje kako u državnom, tako i u privatnom sektoru.

PREDMETI
 • Funkcionalna anatomija sa fiziologijom (6)
 • Humana genetika (6)
 • Osnovi sociologije (6)
 • Osnovi psihologije (6)
 • Osnovi pedagogije (6)
 • Razvojna psihologija (6)
 • Osnovi govorno jezičkih poremećaja (6)
 • Engleski jezik 1 (6)
 • Predmet izbornog bloka 1 (Sociologija porodice; Komunikacija i kultura (6)
 • Predmet izbornog bloka 2 (Socijalna ekologija; Teorija organizacije nastave) (6)
 •  (U zagradi ESPB)
 • Pedagoška psihologija (6)
 • Socijalna psihologija (6)
 • Osnovi neurologije (6)
 • Psihijatrija (6)
 • Engleski jezik 2 (6)
 • Neuropsihologija (6)
 • Metodologija naučnog istraživanјa u društveno humanističkim naukama (6)

 • Etiologija i procena smetnji i poremećaja u razvoju (7)
 • Predmet izbornog bloka 3 (Teorijske osnove inkluzije i integracije;Senzorna integracija i disfunkcija) (5)
 • Predmet izbornog bloka 4 (Mentalna higijena; Univerzalna ljudska i dečija prava) (5)
 •  (U zagradi ESPB)
 • Fonetika u funkciji logopedije (6)
 • Osnovi lingvistike u funkciji logopedije (6)
 • Razvoj komunikacije (6)
 • Neurolingvistika (5)
 • Artikulaciono-fonološki poremećaji (7)
 • Razvojni govorno jezički poremećaji (6)
 • Poremećaji glasa (6)
 • Predmet izbornog bloka 5 (Psihoakustika; Etika i profesionalni identitet) (6)
 • Predmet izbornog bloka 6 (Osnove interpersonalnih veština; Poremećaji govora i jezika kod osoba sa ometenošću) (6)
 • Predmet izbornog bloka 7 (Alternativna i augmentativna komunikacija; Asistivna tehnologija) (4)
 • Stručna praksa 1 (2)

  (U zagradi ESPB)

 • Poremećaji fluentnosti govora i jezika (6)
 • Neurorazvojni jezički poremećaji (6)
 • Motorički govorni poremećaji (6)
 • Specifične teškoće učenja (5)
 • Poremećaj govora i jezika kod osoba sa oštećenjem sluha (6)
 • Tretman govorno-jezičkih poremećaja (5)
 • Afaziologija (5)
 • Predmet izbornog bloka 8 (Pervazivni razvojni poremećaji; Kognitivne strategije učenja) (6)
 • Predmet izbornog bloka 9 (Savetodavni rad sa porodicom; Neverbalna komunikacija, Profesionalni rizici u humanističkim profesijama (2)
 • Predmet izbornog bloka 10 (Terapija igrom; Teorija i praksa interkulturnih komunikacija) (2)
 • Stručna praksa 2 (3)
 • (U zagradi ESPB)
AKTUELNI PROGRAMI

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA LOGOPEDIJE OD 2019/2020.

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA LOGOPEDIJE do 2018.

Scroll to Top