Negovatelj za stara i bolesna lica

KONTAKT

sanja.djurdjevic@asp.edu.rs

PREGLED

U predstojećim godinama i decenijama, očekuje se značajan porast broja starih osoba, što postavlja izazove pred društvo da pruži potrebnu pomoć. Starije osobe često se suočavaju s izazovima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a broj obolelih od demencije stalno raste. Depresija kod starih i hronično bolesnih osoba takođe zahteva posebnu pažnju i stručan pristup.

Kratki program (KP) Negovatelj starih i bolesnih lica od ključne je važnosti za unapređenje kvaliteta života starijih i bolesnih osoba. Negovatelji pružaju neophodnu negu u njihovim domovima ili u ustanovama namenjenim za staranje o ovim osobama. Polaznici ovog programa sticaće osnovna znanja o nezi neuroloških i psihijatrijskih bolesnika, posebno onih sa demencijom. Takođe, razviće veštine psihosocijalnog savetovanja starijih osoba i njihovih porodica.

Potražnja za negovateljima starih i bolesnih osoba rapidno raste u Evropi, a program ima za cilj zadovoljenje potreba tržišta rada. Ovaj kratak, akreditovani program, posebno je koristan za nezaposlene osobe, pružajući im sertifikat koji znatno povećava izglede za zapošljavanje. Program traje jedan semestar, nakon čega polaznici stiču 30 ESPB bodova.

Cilj programa je da pruži polaznicima uža i funkcionalno povezana znanja i veštine, kako bi bili osposobljeni za obavljanje poslova negovatelja bolesnih i starih osoba. Program je akreditovan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije (Rešenje o evidentiranju KP zav.br. 612-00-0071/4/20).

DETALJI PROGRAMA

R.Br.Naziv predmetaPoljeSemestarBroj časovaЕSPB
1.        Nega neuroloških i psihijatrijskih bolesnikaMedicinske nauke1506
2.        GerontologijaDruštv.-humanist.1505
3.        DemencijaDruštv.-humanist.1506
4.        Psihosocijalni savetodavni radDruštv.-humanist.1505
6.Stručna praksaDruštv.-humanist.11008
Ukupno časova aktivne nastave300 
Ukupno ESPB30

CILJEVI PROGRAMA

– Sticanje teorijskih znanja o normalnoj i narušenoj strukturi i funkcijama organizma čoveka.

– Razvijanje praktičnih veština polaznika u planiranju i sprovođenju mera očuvanja dobrog zdravlja.

– Razvijanje veština za planiranje, organizaciju i sprovođenje mera podrške osobama pogođenim bolešću i starijim osobama, uključujući mere mentalne, fizičke i socijalne rehabilitacije.

– Osposobljavanje za dizajniranje sistema podrške pojedincima i njihovim porodicama.

– Sticanje znanja i veština potrebnih za pružanje nege starijim i/ili bolesnim osobama tokom različitih faza iskustva bolesti, uključujući kontinuitet nege i tranzicije u toku bolesti.

Program je usmeren na razvoj sveobuhvatnih kompetencija koje omogućavaju polaznicima da se bave kompleksnim zahtevima pružanja zdravstvene i socijalne podrške osobama u različitim životnim situacijama.

ZNANJA I VEŠTINE – ISHODI PROGRAMA

– Ovladavanje pojmovima i činjenicama iz oblasti nege i rehabilitacije osoba koje boluju od određenih bolesti, kao i starih osoba kojima je potrebna posebna nega i pomoć.

– Posedovanje stručnih znanja o etiologiji i fenomenologiji osoba sa ometenošću.

– Razumevanje principa i zakonitosti efektivne prakse prevencije, tretmana, rehabilitacije i podrške bolesnim i starim osobama tokom celog života.

– Posedovanje praktičnih veština i sposobnosti za planiranje, primenu i evaluaciju programa rehabilitacije i podrške bolesnim i starim osobama i njihovim porodicama.

– Posedovanje znanja i veština za procenu pacijenata i porodica, kao i planiranje i procenu palijativne i krajnje životne nege za raznoliku populaciju sa progresivnim bolestima.

– Ovladavanje specijalnim savetodavnim veštinama za pružanje individualne i porodične savetodavne podrške bolesnim i/ili starim osobama i njihovim porodicama.

Ovi znanja omogućavaju polaznicima programa da steknu holistički pristup i adekvatne veštine za pružanje podrške osobama sa različitim zdravstvenim izazovima tokom njihovog životnog ciklusa. 

OPIS POSLA ZA KOJI JE NOSILAC SERTIFIKATA NEGOVATELJ ZA STARA I BOLESNA LICA OSPOSOBLJEN:

– Pružanje nege u skladu sa osnovnim principima zaštite starih, nemoćnih, hendikepiranih i hroničnih bolesnika, kako u socijalnim i zdravstvenim ustanovama, tako i u kućnim uslovima;

– Pomaganje pacijentima da povrate fizičke sposobnosti, kao i mentalne;

– Obezbeđivanje individuelne nege pacijentima;

– Praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i beleženje vitalnih znakova;

– Pomaganje pacijentima u svakodnevnim aktivnostima;

– Pripremanje, administriranje i beleženje propisane farmakoterapije;

– Posmatranje i beleženje stanja pacijenta;

– Pomaganje pacijentima sa osnovnim aktivnostima kao što su kupanje, hranjenje, oblačenje i sl.;

– Procena i upravljanje kliničkim hitnim/ kritičnim situacijama obezbeđujući brzu i efikasnu negu i upućivanje gde je to potrebno;

– Korišćenje validnih i pouzdanih alata za procenu kognitivnih funkcija kod starijih zbunjenih pacijenata;

– Sprovođenje programa nege koji je osmišljen tako da promoviše i maksimizira socijalne, psihološke i funkcionalne sposobnosti pacijenta;

– Prepoznavanje specifičnih potreba starih i hendikepiranih lica, identifikacija i razumevanje problema, procena funkcionalnih sposobnosti i mogućnosti samozbrinjavanja i zbrinjavanja starih lica u ustanovama zdravstvene zaštite;

– Komunikacija sa bolesnicima, njihovom rodbinom i kolegama;

– Održavanje higijene i urednosti bolesničke sobe i neposredne okoline (nameštanje kreveta, menjanje posteljine i održavanje higijene pacijenata);

– Rad po uputstvu ili uz nadzor lekara i drugog medicinskog osoblja.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Pravo upisa na KP imaju svršeni srednjoškolci i studenti. Ukupan broj polaznika po semestru je 30.

VAŽNE INFORMACIJE

– Kandidati koji konkurišu za upis polažu pismeni ispit putem testa, dok se sklonosti i sposobnosti procenjuju putem usmenog intervjua sa kandidatom. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi kratkog programa studija, a način provere objavljuje se u konkursu.

– Nastava na KP je organizovana na dva načina: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoji, kao nastava na daljinu.

– Lica koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Akademiji za humani razvoj priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.

– Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene rezultate učenja, izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.

– U dodatku sertifikata, navode se:

  1. a) spisak predmeta koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
  2. b) znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a koji su relevantni za posao za koji se izdaje sertifikat;
  3. c) opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.
Scroll to Top