Socijalni rad

Akademski naziv: Diplomirani socijalni radnik

Dužina trajanja studija: 4 godine/8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

U fokusu misije socijalnog rada su principi socijalne pravde, ljudskih prava, kolektivne odgovornosti, i poštovanje različitosti. Kao profesija zasnovana na praksi i naučna disciplina, socijalni rad teži promovisanju društvenih promena, socijalne kohezije, osnaživanja ljudi i njihove slobode kako bi se suočili sa životnim izazovima i unapredili socijalnu stabilnost u suprotnosti sa društvenom isključenošću i ugnjetavanjem. Stručnjaci iz oblasti socijalnog rada intervenišu prilikom situacija na nivou pojedinca, porodice, grupe ili čitavog društva, s ciljem poboljšanja i razvoja.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program ima za cilj osposobljavanje studenata za profesionalno delovanje u rešavanju socijalnih potreba, suočavanju sa životnim teškoćama i unapređenju socijalnog položaja građana. Program je osmišljen kako bi razvijao savremene veštine i metode rada relevantne za aktuelno vreme. Fokus je na sticanju temeljnog razumevanja vrednosti socijalnog rada i etičkog vođenja profesionalne prakse. Diplomirani socijalni radnik se priprema za profesionalnu praksu, a istovremeno stiče znanja i veštine za primenu osnovnih metoda naučnog istraživanja i analize ponašanja.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Nakon završenih osnovnih akademskih studija socijalnog rada, student pokazuje poznavanje osnova socijalne politike i društvenih procesa, kao i sveobuhvatno razumevanje principa i faktora psihičkog razvoja čoveka kao jedinstvene ličnosti i člana društva.

U okviru pružanja socijalne zaštite, student je osposobljen da primenjuje osnovne teorije, metode i tehnike socijalnog rada uz poznavanje mandata i načina rada postojećih ustanova, organizacija i institucija. Diplomirani student pokazuje stručnost kroz sposobnost samostalnog i timskog organizovanja i vođenja sveobuhvatne procene potreba, snaga i rizika pojedinca, porodice i zajednice. Takođe, demonstrira sposobnost blagovremenog sprovođenja preventivnih, razvojnih, protektivnih i savetodavnih intervencija s ciljem podrške rastu i razvoju, zadovoljenju potreba pojedinca, grupe i zajednice, kao i osiguranja bezbednosti i blagostanja svih učesnika u profesionalnom radu socijalnog radnika.

Usvojene osnovne metode naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja omogućavaju diplomiranom studentu doprinos naučnom polju i dalje školovanje, uključujući i master studije.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Nastava je organizovana na način koji omogućava studentima da se upoznaju sa praktičnim delom profesije već tokom studija. Stručna praksa ima za cilj da studenti steknu uvid u funkcionisanje organizacija u kojima mogu raditi, kao i da razumeju procese saradnje sa drugim službama i lokalnom zajednicom. Tokom prakse, studenti će biti angažovani uz stručnu podršku u sprovođenju socijalnih mera i aktivnosti, te će sticati praktično iskustvo u korišćenju metoda i tehnika stručnog i administrativnog rada.

Stručna praksa će se odvijati u različitim ustanovama, u skladu sa studijskim programom, kapacitetima tih ustanova i željama studenata. Ovo može uključivati:

Centre za socijalni rad,

Zavode za vaspitanje dece i omladine,

Centre za zaštitu odojčadi, dece i omladine,

Humanitarne organizacije,

Nevladine organizacije,

Gerontološke centre,

Udruženja koja mobilišu građane i institucije za različite socijalne aktivnosti.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program Socijalni rad na osnovnim akademskim studijama pripada obrazovno-naučnoj oblasti u polju društveno-humanističkih nauka. Studenti stiču zvanje diplomirani socijalni radnik, definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, sa skraćenim nazivom dipl. soc. rad.

ŠTA DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK RADI?

Diplomirani socijalni radnici su stručnjaci koji pružaju podršku pojedincima, porodicama i različitim ugroženim grupama. Njihovi zadaci uključuju savetodavni rad, zastupanje interesa, organizaciju vremena i nege za odrasle i stara lica, povezivanje s lokalnom zajednicom radi rešavanja problema, kao i terenski rad. Njihov fokus je očuvanje ravnoteže pojedinca i porodice u situacijama životnih izazova.

GDE SVE DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI MOGU DA RADE?

Socijalni radnici imaju raznovrsne mogućnosti zapošljavanja, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Većina ih radi u institucijama socijalne zaštite, zdravstvenim ustanovama, organima državne i lokalne uprave, obrazovnim institucijama, službama za zapošljavanje, humanitarnim organizacijama i udruženjima građana. Studijski program socijalni rad priprema studente za rad u savetodavno-prevetivnom radu, organizaciji socijalnih akcija, vođenju socio-terapijskih klubova, upravljanju slučajevima u centrima za socijalni rad i vođenju grupnog rada.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA SOCIJALNE RADNIKE?

Socijalni rad je interdisciplinarna nauka i struka koja kombinuje znanja iz prava, sociologije, psihologije, savetodavnog rada, pedagogije, menadžmenta, medicine i drugih srodnih oblasti. Pored centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite, gde već postoji ozbiljan nedostatak socijalnih radnika, ova oblast pruža širok spektar mogućnosti zapošljavanja u različitim institucijama. Takođe, savremeni modeli socijalne zaštite podstiču otvaranje i razvoj socijalnog rada, dok se profesija sve više širi i u privatnom sektoru s perspektivom samozapošljavanja.

PREDMETI
 • Razvoj socijalnog rada kao profesije (6)
 • Osnovi sociologije (6)
 • Socijalna politika (6)
 • Teorijski modeli u savremenom socijalnom radu (6)
 • Razvojna psihologija (6)
 • Uvod u sociokulturnu antropologiju (6)
 • Komunikacija i kultura (6)
 • Engleski jezik 1 (6)
 • Predmet izbornog bloka 1 (OUP Osnove upravnog postupka, SCP Sociologija porodice) (6)
 • Predmet izbornog bloka 2 (SPM Socijalna politika i menadžment, SCE Socijalna ekologija) (6)
 • (U zagradi ESPB)
 • Socijalni rad i zakonodavstvo (6)
 • Osnove socijalne psihologije (7)
 • Radno i socijalno pravo (6)
 • Engleski jezik 2 (6)
 • Asocijalno i delinkventno ponašanje (7)
 • Osnovi savetovanja i psihoterapije (5)
 • Globalizacija i promene u društvu (6)
 • Istraživanja u društveno humanističkim naukama (6)
 • Predmet izbornog bloka 3(TIT Teorijske osnove inkluzije i integracije, DAP Diskriminacija i antidiskriminatorna praksa) (5)
 • Predmet izbornog bloka 4(SCD Socijalni rad i organizacije civilnog društva, SPO Socijalni rad sa porodicom) (6)
 •  (U zagradi ESPB)
 • Porodično pravo (7)
 • Teorija motivacije (6)
 • Opšta psihopatologija (7)
 • Socijalni razvoj i planiranje (6)
 • Socijalna patologija (6)
 • Uvod u etiku (6)
 • Socijalni rad u sistemu javne uprave (7)
 • Predmet izbornog bloka 5 (OIV Osnove interpersonalnih veština, PDA Psihopatologija dece i adolescenata) (6)
 • Predmet izbornog bloka 6 ( SZD Socijalno zbrinjavanje dece, GRI Grupni rad sa iskustvenim grupama) (6)
 • Stručna praksa 1 (3)
 • U zagradi ESPB)
 • Preventivni programi u psihosocijalnoj praksi  (6)
 • Socijalni rad sa počiniocima krivičnih dela (6)
 • Socijalni rad sa decom i mladima (6)
 • Socijalni rad i socijalno preduzetništvo (5)
 • Osnovi gerontologije (6)
 • Problemi zavisnosti (6)
 • Socijalna politika u kontekstu EU integracija (5)
 • Viktimologija (5)
 • Predmet izbornog bloka 7 ( SDB Socijalni rad i “država blagostanja”, SSS Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, MIG Migracije) (6)
 • Predmet izbornog bloka 8 (SRI Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom, NDM Nasilje nad i među decom i mladima, PSR Postmodernizacija socijalnog rada (6)
 • Stručna praksa 2 (3)
 • U zagradi ESPB
AKTUELNI PROGRAMI

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA SOCIJALNOG RADA OD 2022/2023.

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA SOCIJALNOG RADA 2020/2021.

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA SOCIJALNOG RADA 2019/2020.

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA SOCIJALNOG RADA DO 2018.

Scroll to Top