Kognitivna rehabilitaciona terapija

KONTAKT

veselin.medenica@asp.edu.rs

PREGLED

Na našim prostorima do sada nije postojao verifikovan program studija edukacije stručnjaka koji će se baviti kognitivnom rehabilitacionom terapijom (KRT). Do sada je kognitivna rehabilitaciona terapija bila vrlo slabo zastupljena u rehabilitacionim ustanovama, iako istraživanja u svetu nedvosmisleno ukazuju na njene benefite, naročito kod osoba sa povredama glave i mozga. U prilikama kada je realizovana, sprovodili su je stručnjaci različitih profila, kao što su defektolozi, psiholozi, somatopedi, logopedi, fizioterapeuti, okupacioni terapeuti i lekari.

Sada konačno profesionalci koje ova oblast zanima imaju priliku da steknu nova znanja iz oblasti i pri tome dobiju sertifikat kratkog programa studija (Terapeut kognitivno-rehabilitacione terapije), akreditovanog Rešenjem o evidentiranju KP (zav.br. 612-00-00071/3/2020-06) od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Republike Srbije. Program traje jedan (1) semestar i njegovim uspešnim okončanjem polaznik dobija 30 ESPB.

Po završetku kratkog programa (KP) studija Kognitivna rehabilitaciona terapija, studenti će posedovati uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene kognitivnog statusa osobe, kreiranja i sprovođenja tretmana osobe sa narušenim kognitivnim funkcionisanjem.

DETALJI PROGRAMA

R.Br.

Naziv predmeta

Polje

Semestar

ESPB

 

1.        

Teorija kognitivne rehabilitacione terapije

Medicinske nauke

1

6

 

2.        

Razvoj i integracija kognitivnih funkcija

Društv.-humanist.

1

5

 

3.        

Osnovi govorno-jezičkih poremećaja

Društv.-humanist.

1

5

 

4.        

Procena i tretman kognitivnih teškoća

Društv.-humanist.

1

6

 

5.        

Procena i tretman teškoća u učenju

Društv.-humanist.

1

5

 

6.        

Stručna praksa

Društv.-humanist.

1

3

 

 Ukupno ESPB: 30

CILJ PROGRAMA

Osnovni cilj KP studija jeste sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje poslova sprovođenja edukacijsko-rehabilitacijskog aspekta kognitivne rehabilitacione terapije (KRT). KRT predstavlja krovni termin za grupu intervencija koje se koriste u podršci ili ublažavanju kognitivnih poremećaja, kao i za promene koje se dešavaju u svakodnevnom funkcionisanju usled ovih oštećenja. Cilj programa je da polaznici budu osposobljeni za sprovođenje osnovnih vidova KRT.

Ishodi:

 Po završetku KP studija Kognitivna rehabilitaciona terapija studenti će posedovati uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene kognitivnog statusa osobe, kreiranja i sprovođenja tretmana osobe sa narušenim kognitivnim funkcionisanjem.

Opis posla za koji se pripremaju polaznici:

Polaznici KP studija biće osposobljeni da primenjuju procenu i tretman za sledeće oblasti kognitivnog funkcionisanja:

– Kreiranje kognitivnog statusa osoba

– Izveštavanje porodice o stanju osobe

– Koncipiranje tretmana

– Sprovođenje tretmana

– Izveštavanje tima o statusu osobe

– Kognitivna rehabilitacija može pomoći u reedukaciji, obnovi i unapređivanju različitih domena kognitivnog, motornog i senzornog funkcionisanja.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

– Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima

– Defektolozima

– Somatopedima

– Oligofenolozima

– Okupacionim terapeutima

– Logopedima

– Fizioterapeutima

– Radnim terapeutima

– Psiholozima

– Pedagozima

– Andragozima

VAŽNE INFORMACIJE

– Nastava na KP može biti organizovana na dva načina: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoj i kao nastava na daljinu.

– Licima koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Akademiji za humani razvoj priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.

– Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene ishode učenja, izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.

– U dodatku sertifikata, navode se:
a) spisak predmeta, koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
b) znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a koji su relevantni za posao za koji se izdaje sertifikat;
c) opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.

Scroll to Top