Doc. dr Ivana Milosavljević Đukić

Doc. dr Ivana Milosavljević Đukić

ivana-milosavljevic-djukic

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Ivana Milosavljević Đukić

Katedra: Socijalni rad

Email: ivana.milosavljevic.djukic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2019 – do danas član Predsedništva Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije
 • 2018 – do danas docent Visoke škoei socijalnog rada u Beogradu
 • 2016 – do danas član Skupštine Komore socijalne zaštite i član etičkog odbora Komore socijalne zaštite
 • 2016 – 2017. godine nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, departman za socijalni rad
 • 2003 do danas rukovodilac RJ Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece u Beogradu, pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine
 • 1998 do danas člam menadžment tima Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG
 • 1993 – 2003. godine Gradski centar za socijalni rad u Beogradu
Obrazovanje

2015. godine Doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (tema: Funkcionisanje zdravstvenog, pravosudnog i sistema socijalne zaštite u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja)

2000. godine Magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: Zloupotreba alkohola i droga kod adolescenata izrvšilaca težih krivičnih dela)

1993. godine Diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerzoteta u Beogradu

Profesionalne aktivnosti
 • Autor i trener akreditovanog programa obuke „Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku/klub za mlade po modelu GRiG. Program je akreditovan prvi put godine pri Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, a reakreditacija je izvršena  marta 2011. Kaoautor i trener realizovala je 20 edukativnih seminara u Srbiji.
 • Autor i trener akreditovan programa obuke „Program za pružaoce usluga urgentnog smeštaja“. Program je akreditovan pri Republičkom zavodu za spcijalnu zaštitu u Crnpj Gori 2019. godine. Realizovane su obuke u Crnoj Gori i Republici Srpskoj.
 • Koordinator projekta “Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji” u saradnji sa Evropskom Unijom, UNICEF-om, Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Koordinator Jedinica za podršku deci žrtvama/svedocima u krivičnom postupku za Beograd  2015-2017
 • „Unapređenje primene diverzivnih mera i alternativnih sankcijaza maloletne prestupnike uBeogradu” u partnerstvu sa NVO GRiG, UNICEF-om i Ministarstvom pravde 2013-2015. Rukovodilac projekta.
 • Izlagač na IVkongresuDruštva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije sameđunarodnimučešćem, Čigota, Zlatibor 2016.
 • Izlagač na VIII Godišnjoj međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva: bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava 2017.
 • Učesnik na Seminaru Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije: Nasilje u porodici i među vršnjacima 2018.
 • Realizator obuke u organiazciji Centra za prava deteta i UNICEF-a u projektu „Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima“ za sudije, tužioce i stručne radnike u centrima za socijalni rad 2018.
Naučna interesovanja
 • Porodično nasilje i nasilje nad decom
 • Deca u sistemu socijalne zaštite
 • Prava deteta
Kursevi
 • Socijalno rad sa decom i mladima
 • Nasilje nad i među decom i mladima
 • Socijalno zbrinjavanje dece
 • Okupaciona terapija i poremećaj ponašanja
Ostalo
 • Član Predsedništva Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS).
 • Član Skupštine Komore socijalne zaštite i član Etičkog odbora Komore socijalne zaštite.
 • Osnivač Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG.
Reference (do 5 značajnih)
 • Milosavljević-Đukić, I. (2019). Politika jednakih mogućnosti: Proces deinstitucionalizacije ustanova za lica sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. In: Ilić V. Social Politic in Serbia at the Crossroads sf Centuries – International Thematic Collection of Papers. College of Social Work Belgrade, Crimean Federal University “V.I. Vernadskova”, 425-438. 
 • Milosavljević-Đukić, I. (2018). Dete – žrtva porodičnog nasilja, Porodični zakon – dvanaest godina posle, Zbornik radova, Pravni fakultet, Union univerzitet, Beograd, str. 109-120.
 • Milosavljević-Đuki, I., Tankosić, B. (2018). Psihološki aspekti dečijeg razvoja od značaja za sudski postupak, , TEMIDA 2018, vol.21, Viktimološko društvoSrbijei „Prometej“, Beograd, str.23-41.
 • Milosavljević-Đukić, I., Tankosić, B., Petković,J., Marković, M. (2017). Jedinice za podršku deci žrtvama svedocima u krivičnom postupku – Domaće pravo i praksa, TEMIDA 2017, vol. 20, br. 1 Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, Beograd, 45-64.
 • Milosavljević-Đukić, I., Tankosić, B. (2016). Uloga i značaj Jedinica za podršku deci žrtvama/svedocima u krivičnom postupku, Socijalnapolitika, Insitut za političke studije Beograd, str. 109-124.
Scroll to Top