Doc. dr Jelena Živković

Doc. dr Jelena Živković

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Jelena Živković

Katedra: Socijalni rad

Email: jelena.zivkovic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2019 – do danas docent Visoke škole socijalnog grada, Beograd
 • 2014 – 2016 – asistent na Moskovskom socijalno-pedagoškom institutu, Rusija
Obrazovanje
 • 2018.godine doktorirala na Fakultetu za pedagogiju i psihologiju Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta (tema: Socijalno-psihološke osobine međuetničkih stavova u Srbiji)
 • 2011.godine završila integrisane osnovne i master studije na Fakultetu za pedagogiju i psihologiju Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta  (tema: Osobine etničkog identiteta Srba i Bošnjaka)
Profesionalne aktivnosti
 • 2019 – gostujući predavač na naučnom seminaru Kultura ima značaj, po pozivu Međunarodne naučno-obrazovne laboratorije za sociokulturna istraživanja Nacionalnog istraživačkog univerziteta Visoka škola ekonomije u Moskvi.
 • 2017 – saradnnik u Međunarodnom istraživačkom projektu Teme za razvoj globalne zajednice, pod rukovodstvom prof.dr Džozefa de Rivere sa Odeljenja za psihologiju Univerziteta Klark, SAD.
 • 2013 – sertifikat završenog Erasmus programa na Fakultetu za biznis i informacioni menadžment, Univerzitetski koledž Gent (Hogeschool Gent), Belgija
 • 2012–2017 – volonterski rad kroz psihološku podršku i savetovanje inostranih studenata u procesu socijalno-psihološke adaptacije na novu sredinu
Naučna interesovanja
 • Socijalna psihologija
 • Kros-kulturalna psihologija
 • Etnopsihologija
 • Psihoterapija
Kursevi
 • Socijalna psihologija
 • Psihologija individualnih razlika
Ostalo
 • 2019 – sekretar Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19 „Između tradicije i tranzicije”.
 • 2008 – do danas: aktivno učešće na naučnim konferecijama od međunarodnog i nacionalnog značaja.
 • 2008 – do danas: prevodilac stranih jezika na međunarodnim forumima, sajmovima, bilateralnim susretima i poslovnim pregovorima, u Rusiji i Srbiji.
 • 2006 i 2011 – dobitnik stipendija za studiranje (prvo za osnovne/master, a zatim i za doktorske studije) u visokoobrazovnim ustanovama Ruske Federacije od strane Asocijacije studenata sovjetskih i ruskih fakulteta iz Srbije pri Međunarodnom koordinacionom savetu diplomaca obrazovnih ustanova „INCORVUZ-XXI“.
Reference (do 5 značajnih)
 1. Петрович, Н., Живкович, Е. (2019) Вызовы социальной психологии в эпоху глобализации. В:А.Л. Журавлев, А.В. Юревич (Oтв. ред) Новые тенденции и перспективы психологической науки. Серия: Методология, история и теория психологии. Москва: Институт психологии РАН, 378-397. ИСБН 978-5-9270-0393-8
 2. Живкович, Е. (2018). Эмпирическое исследование социально-психологических особенностей межэтнических установок в Сербии. Интернетжурнал «Мир науки»(6)1.
 3. Живковић, Ј. (2017) Давайте дружить: Теорија међугрупне интеракције В.С. Агејева. У: Н. Петровић (Ур.) Политичка психологија у савременом свету. Београд: Институт за психологију, 77-89. ИСБН 978-86-6427-049-6
 4. Живкович, Е. (2014) Психологические особенности межэтнических отношений в Сербии. Социальная психология и общество, 5(3), 104-116. ИССН: 2221-1527
 5. Живкович, Е. (2014) Особенности этнорелигиозной идентичности как фактор развития этнической дистанции в СербииEuropean Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук)1(4), 322-330.  ИССН: 2079-5513
Scroll to Top