Doc. dr Lidija Ivanović

Doc. dr Lidija Ivanović

lidija-ivanovic

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Lidija Ivanović

Katedra: 

Email: likalidija@gmail.com

Profesionalna karijera
 • od 2023 –docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • od 2010 – “Kinetico”
Obrazovanje
 • 2012.Osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisala je školske 2007/08 godine, a diplomirala je školske 2011/12, na studijskom programu „Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima“, sa prosečnom ocenom tokom studija 9.20
 • 2013. Postdiplomske, master studije, upisala je na školske 2011/12 godine na Univerzitetu u Beogradu-Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a diplomirala je školske 2012/13 godine, na studijskom programu „Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima“ sa prosečnom ocenom 10, odbranivši završni rad na temu: „Determinante socijalne participacije osoba sa multiplom sklerozom“.
 • 2018. Doktorske studije upisala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, školske 2012/13 godine i završila 26.09.2018. godine. Tema disertacije „Neuromotorna nezrelost učenika kao rizik za usvajanje bazičnih akademskih veština“.
Naučna interesovanja
 • Neuromotorna nezrelost dece
 • Akademske veštine
 • Motorički poremećaji
Nagrade i sertifikati

Diploma za izuzetan uspeh tokom studija i nagrada za  studenta generacije upisane školske 2007/08. godine.

Povelja Fonda “Profesor V. Matić” Društva Defektologa Srbije – za postignute odlične rezultate u obrazovanju.

Nagrada “Mladi uspešni talenti Srbije” Kluba 27 i Erste banke.

Reference (do 5 značajnih)
 1. Ivanović, L., Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., & Medenica, V. (2018) Does neuromotor immaturity represents a risk for acquiring basic academic skills in school-age children? Vojnosanitetski pregled. DOI: 2298/VSP170417011I
 2. Ivanović, L., Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., & Medenica, V. (2018) Neuromotor Status and Behavior Problems in School Children. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 7(2): 13-24
 3. Rapaić, D., Medenica, V., Kozomara, , & Ivanović, L. [2014]. Limb apraxia in multiple sclerosis. Vojnosanitetski pregled, 71(9), 821-827.
 4. Tatić, D., Medenica, V., Ivanović, L., Nedović, , Rapaić, D. (2012). Legal framework for support services for persons with disabilities in Serbia, Health MED, vol. 6, No 5, pp.1821-1828, Sarajevo.
 5. Medenica, V., Rapaić, D., Ivanović, L., Nedović, G., Trgovcević, S., Potić, , Milicević, M., Odović, G., Veljić, Č. (2012). Contemporary models and preservation assessment possibilities in conceptual-production system of voluntary motor action, Health MED, vol. 6, No 9, Sarajevo.
Scroll to Top