Doc. dr Mile Draganović

Doc. dr Mile Draganović

mile-draganovic

Zvanje, ime i prezime: Doc. dr Mile Draganović

Katedra: Socijalni rad

Email: mile.draganovic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2018 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • Od 2011-2018.god. Visoka škola za mendžment i poslovne komunikacije – Novi Sad
 • 2006 – 2010.g Rad na različitim funkcijama u privredi
 • 2001 – 2005. Ministarstvo odbrane
Obrazovanje
 • 2010.godine doktorirao na Fakultetu bezbednosti,  Univerziteta u Beogradu, (tema: ,,Funkcionisanje međunarodnih snaga bezbednosti na Kosovu i Metohiji”)
 • 2002.godine odbranio je magistarski rad  na Katedri za psihologiju i andragogiju Vojne akademije u Beogradu, , (tema: :” Uticaj situacionih činilaca na ponašanje ljudi u ratu.” )
 • 1985.godina diplomirao na Vojnoj akademiji u Beogradu.
Naučna interesovanja
 • Krizni menadžment
 • Globalizacija
 • Bolesti zavisnosti
Kursevi
 • Socijalni rad u humanitarnim organizacijama
 • Etika I profesionalni identitet
Reference (do 5 značajnih)
 1. Deveti međunarodni gerontološki kongres  pod nazivom “Kultura starenja i starosti između tradicionalnog i savremenog modela” (Eng. Culture of Aging and Old Age Between Tradicional and Contemporary), Gerontološki savez Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. maja 2014. godine – predavanje po pozivu: “VOJNI PENZIONERI I RATNI VETERANI KAO ŽRTVE TRANZICIJE”,
 2. Draganović Mile, Ksenija Đurić-Atanasijevski: „Mediji i Terorizam“, Cekom doo, Novi Sad, 2011.g CIP – Katalogizacija u publikaciji Matice Srpske, Novi Sad, ISBN 978-86-6185-011-0,SBN 978-86-915731-3-3,  [COBISS.SR-ID 212506636] 
 3. Драгановић, М. Живковић, Т, „Защита от шума в окружающей среде в городе Белграде“, Международньiй научньiй журнал “Альтернативная энергетика и экология”, Научно – технический центр „ТАТА“, 2015, (International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology © Scientific Technical Centre «TATA», 2015), ISJAEE, No 01/2015, doi: 10.15518/isjaee. 2015.01.005, str. 62-69, ISSN 1608-8298, UDK 534.292; 614
 4. Dinić D., Draganović M.,  X Medjunarodni gerontološki kongres „Starenje i ljudska prava“Tema: Eutanazija kao rešenje problema ili trajan problem“, Tematski zbornik radova sa medjunarodnog skupa (M31) CIP – Katalogizacija u publikaciji narodna biblioteka Srbije 342.7-053.9 (082), ISBN 978-86-915731-5-7), Beograd maj 2015.    COBISS.SR-ID 263869708
 5. Oдрживост пронаталитетних мера, тематски зборник са Шестог националног конгреса о деци и наталитету [28-29. априла 2018. године, Александровац] – Демографска слика у Србији: пет до дванаест; издавач Удружење “ОПСТАНАК” за борбу против беле куге и за обнављање становништва и Православна академија наука, уметности, вештина и иновација Србије, ISBN 978-86-909463-7-2 1; COBISS.SR-ID 266478860, вол. 312 стр, Београд, 2018. стр. 143 – 158.
Scroll to Top