Izdanja

PETAR NASTASIĆ
Sistemska, grupna i porodična terapija alkoholizma

NEDA MILOŠEVIĆ
Fonološka sposobnost i fonološki poremećaji

MILA BUNIJEVAC DRAGAN ČAUŠEVAC
Neurorazvojni jezički poremećaji

MILA BUNIJEVAC
Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata

SAŠA STEPANOVIĆ
ADHD i ADD poremećaj pažnje iz drugog ugla

SAŠA STEPANOVIĆ Okupaciona terapija u radu sa decom i odraslima

SAŠA STEPANOVIĆ Organizacija slobodnog vremena

SAŠA STEPANOVIĆ Velika seksualna pobuna

SAŠA STEPANOVIĆ Praktikum iz pedagoške prakse

VESELIN MEDENICA LIDIJA IVANOVIĆ Okupaciona terapija i fizička disfunkcija

ROSA ŠAPIĆ – ANĐELIJA DIMOVIĆ – NOVICA T. PETROVIĆ Osnovi psihijatrije i neurologije

SANJA ĐURĐEVIĆ Ličnost, vrednosti i kriminal

ĐORĐE STOJANOVIĆ VLADIMIR ILIĆ Postmodernizacija socijalnog rada

UGLJEŠA JANKOVIĆ VLADIMIR ILIĆ Javne politike i redukcija siromaštva. Studija slučaja: Crna Gora

ĐORĐE STOJANOVIĆ Akademski anti-leksikon

NIKOLA ŽUJOVIĆ Strategija socijalne zaštite ratnih veterana

TEMATSKI ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova

THEMATIC COLLECTION OF PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL IMPORTANCE Between Tradition and Transition

ZBORNIK RADOVA SA NAUČNE KONFERENCIJE: ALOS 19 Između tradicije i tranzicije

TEMATSKI ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA: ALOS 20 Primena teorijskih modela u praksi: Mogućnosti i ograničenja

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA – AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI, PSIHOLOGIJI I SOCIJALNOM RADU Nova realnost: Kontinuitet i promene

VESNA DUKANAC Adolescencija: Metamorfoza tela i psihe

TATJANA MILIVOJEVIĆ Čarobni krug – Etika, komunikacija, motivacija

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA – AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI, PSIHOLOGIJI I SOCIJALNOM RADU Pogled u budućnost: Humanističke nauke i praksa

ANA GRBIĆ Porodica, socijalni rad i zakonodavstvo

MILE DRAGANOVIĆ Socijalno preduzetništvo

ŽILIJETA KRIVOKAPIĆ Komunikacija i asertivnost

SAŠA STEPANOVIĆ Pedagoška psihologija

SAŠA STEPANOVIĆ Organizacija nastave sa metodikom rada

ALOPS 23
VULNERABILNOSTI SAVREMENOG DOBA:
POJEDINAC I PORODICA

Scroll to Top