Prof. dr Dragana Đurić – Jočić

Prof. dr Dragana Đurić – Jočić

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Dragana Đurić – Jočić

Katedra: Psihologija

Email: dragana.djuric@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2022 – i dalje vanredni profesor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu
 • 2012 – 2019. docent na  Departmanu za psihologiju, Fakultet za medije i komunikacije, na predmetima Psihologija ličnosti i Psihologija individualnih razlika.
 • 2005. godine izabrana za naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Od 2003.g. mentor, a 2012-2014. g. mentor-koordinator na Specijalizaciji iz medicinske psihologije Medicinskog fakulteta u Beogradu, član komisije za specijalistički ispit u tom periodu.
 • 1983 i dalje Klinika za pshijatriju UKC Srbije
Obrazovanje
 • 2001. godine doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naziv doktorske disertacije „Konceptualna i empirijska povezanost  Rorschach metoda i  NEO PI-R upitnika“. Uža naučna oblast –  klinička psihologija, klinička procena ličnosti.
 • 1997. godine magistrirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naslov magistarskog rada “Empirijska analiza graničnog poremećaja ličnosti na Rorschach testu”.
 • 1993. godine završila specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • 1983. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema diplomskog rada „Psihosocijalni aspekti čedomorstva“.
Profesionalne aktivnosti
 • U višedecenijskom radu objedinjuje poslove kliničara, istraživača i predavača
 • Kao psiholog na Klinici za psihijatriju, dijagnostički i terapijski rad sa različitim kategorijama pacijenata, u ambulantnim, stacionarnim i uslovima dnevne bolnice
 • Urednik za Srbiju psiholoških instrumenata: NEO PI-R (2014-2018g), PAI (2019g). i PAI-A (2022g.). Prevod upitnika i priručnika, držanje kurseva o primeni inventara ličnosti.
 • Od 1990.g. i dalje poslovi selekcije kadrova (prijem studenata i nastavnog osoblja na fakultete), u ministarstvima (radnici s oružjem, službe policije i carine), državnim i privatnim institucijama (menadžeri u bankarstvu i investicijama).
 • Edukacije o Obuhvatnom i R-PAS sistemu interpretacije Rošah metoda, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. 2022.g. i dalje.
 • Pilot projekat standardizacije WAIS – IV testa inteligencije. Institut za psihologiju. 2017g.
 • godine urednik broja časopisa Evropske Roršah asocijacije – Rorschachiana, posvećenog korelaciji Roršah metoda i inventara ličnosti
 • Projekat “Kućna njega starih u Crnoj Gori”, Podgorica od 2003 -2005. Godine. Izrada projekta, selekcija kadrova za poslove gerontodomaćica, evaluacija rezultata i priprema monografije.
 • Evropski projekat u okviru projekta Evropske Rorschach asocijacije “Projektivni Rorschach metod i njegova standardizacija u evropskim zemljama”, 2002-2007.g.
 • Provera metrijskih karakteristika PAI inventara u Srbiji i Crnoj Gori, 2005-2008 godine
 • Standardizacija NEO PI-R upitnika , Institut za psihologiju, 2002-2005 godine
 • Internacionalni projekat, član istraživačkog tima koji vode Terracciano,Costa & McCrae, “Profili ličnosti u različitim kulturama” sproveden u 79 kultura na svim kontinentima. 2002-2005 godine.
 • Edukacije iz oblasti psihoterapije: Radix ( 2 g.), Transakciona analiza ( 1g.),  porodična terapija (1g.), grupna analitička terapija (iskustvena grupa 3g.)
 • Autor pet knjiga iz oblasti procene ličnosti, posvećenih teorijama ličnosti i savremenim psihološkim instrumentima
Naučna interesovanja
 • Klinička psihologija
 • Procena ličnosti i terapijska procena
 • Selekcija kadrova
 • Psihologija ličnosti
 • Psihologija individualnih razlika
Kursevi

Klinička procena 1 i 2

Reference
 1. Đurić Jočić, D. ( 2018 ). Crtež  ljudske figure kao metod procene ličnosti i psihopatologije. Centar za primenjenu psihologiju. Beograd
 1. Đurić Jočić, D. ( 2015). PAI inventar – primena u različitim kontekstima procene ličnosti. Fakultet za medije i komunikaciju. Beograd
 1. Đurić Jočić, D., Džamonja Ignjatović,T. & Knežević,G.  ( 2005 ). NEO PI-R upitnik ličnosti. Centar za primenjenu psihologiju. Beograd
 1. Knežević,G., Džamonja Ignjatović,T. & Đurić Jočić, D. ( 2005 ). Petofaktorski model ličnosti. Centar za primenjenu psihologiju. Beograd
 1. Đurić Jočić, D. ( 2002). Roršah metod. Podgorica.
 1. Terracciano, A., …Djuric Jocic,D…. and other 78 members of project.(2005).National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait levels in 49 Cultures. Vol.310.96-100.

 

Scroll to Top