Prof. dr Sanja Đurđević

Prof. dr Sanja Đurđević

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Sanja Đurđević

Katedra: Psihologija, Socijalni rad, Okupaciona terapija, Logopedija

Email: sanja.djurdjevic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2022 – danas – vanredni profesor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2017 – 2022 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2016 – do danas gostujući profesor na Fakultetu za psihologiju Univerziteta u Bijeljini
 • 2007-2019 – direktor Prirodnjačkog centra Srbije Svilajncu
 • 2006-2014.god.  – director Ustanove kulture Vuk Karadžić u Beogradu
 • 2003 -2006 – savetnik direktora Zdravstvenog centra Jagodina za marketing
 • 1992 – 2003 – specijalni pedagog i porodični savetnik u razvojnom savetovalištu dečijeg odeljenja Zdravstvenog centra u Jagodini
Obrazovanje
 • 2017.godina doktorirala/o na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: “Razlike u karakteristikama ličnosti i vrednosnim orijentacijama osuđenih na kazne zatvora i na alternativne kazne”
 • 2013.godina master/ magistarski rad na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: „Tretman osuđenih lica pozorišnim tehnikama“)
 • 1990.godina diplomirala/o na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra: Prevencija i tretman poremećaja ponašanja.
Profesionalne aktivnosti
 • 1999-2003: četvorogodišnja edukacija iz sistemske porodične terapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu koja je podrazumevala 1550 sati rada – 550 sati teorije, 600 sati kliničke prakse i 400 sati supervizije. Stečeno zvanje: Sistemski porodični terapeut.
 • 2002-2004: dvogodišnja edukacija iz porodične terapije alkoholizma u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Sertifikat o završenoj edukaciji. Stečeno zvanje: Porodični terapeut za bolesti zavisnosti.
 • 2020: završena osnovna obuka iz Medijacije; zvanično upisana u listu Medijatora Srbije
 • 2003-2014: trener ispred International Organisation for Migration (IOM) u brojnim međunarodnim projektima.
 • Koordinator ispred Tima Visoke škole socijalnog rada u Projektu  „ MI I ONI smo zaJEDNO“ (“We and tHEm ARe Together – HEART“), Centar za društvene integracije (CDI) iz Vranja, kao leader partner i Visoka škola socijalnog rada, kao partner, u okviru Projekta „Jačanje socijalne zaštite za migrante u ranjivoj situaciji u Srbiji“,  koji je finasirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) a sprovodila Međunarodna organizacija za migracije (IOM), 2020.
 • Koordinator ispred Tima Visoke škole socijalnog rada u Projektu “Strengthening the capacities of the local and Roma communities at the territory of Šabac for inclusive processes – Key to inclusion”, Grad Šabac i Visoka škola socijalnog rada, Serbia, 04.09.2019-03.03.2021.
Naučna interesovanja
 • Psihoterapija
 • Psihopatologija
 • Psihosocijalni rad
 • Asocijalno i delinkventno ponašanje
 • Psihologija kriminala
Kursevi
 • Predmet: Asocijalno i delinkventno ponašanje (OAS Psihologija;OAS Socijalni rad; OAS Okupaciona terapija; OAS Logopedija)
 • Predmet: Osnovi savetovanja i psihoterapije (OAS Psihologija; OAS Socijalni rad)
 • Predmet: Socijalni rad sa učiniocima krivičnih dela (OAS Socijalni rad)
 • Predmet: Veštine medijacije (OAS Psihologija)
 • Predmet: Savetodavni rad sa porodicom (OAS Logopedija; OAS Okupaciona terapija)
 • Predmet: Savremeni pristupi istraživanjima u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji (MAS Logopedija; MAS Okupaciona terapija)          
 • Predmet: Medijacija u socijalnom radu (MAS Socijalni rad)
Ostalo
 • Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS).  Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju, odnosno licencu za obavljanje stručne psihoterapijske prakse.
 • Full member of the European Association for Psychotherapy (EAP).  Poseduje Evropski sertifikat za psihoterapiju – The European Certificate of Psychotherapy (ECP) https://ecp.europsyche.org/wstore/memberServlet
Reference (do 5 značajnih)
 1. Đurđević, S., Ličnost, vrednosti i kriminal, Visoka škola socijalnog rada, Beograd 2021, br.str. 204   ISBN 978-86-81394-32-8   Monografija nacionalnog značaja    M42
 2. Đurđević, S., Conde, G. I., Dukanac, V., & Đurđević, A. (2021). Anxiety and depressive symptomatology among children and adolescents exposed to the COVID-19 pandemic-meta-analysis. Vojnosanitetski pregled, (00), 92-92. doi:10.2298/VSP210521092D M23
 3. Đurđević, S., Đurđević, A. & Lukić, A., The abuse of men by women, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini  M23 
 4.  Đurđević, S., & Ilić, V. (2018). Psychological characteristics as particularly important predictors of criminal behavior. In International Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development” (p. 48). UDK 343.95:159.91  M14
 5. S. Đurđević, M.Bošković, „Nasilje navijačkih grupa-moderan oblik društvene devijacije“, Četvrta međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije, Zbornik radova „ Položaj marginalizovanih grupa u društvu“ ISSN 2566-3224,  Banja Luka, 2109, str. 340-344. doi:10.7251/ZCMZ0119340D  M33
Scroll to Top