Prof. dr Saša Stepanović

Prof. dr Saša Stepanović

sasa-stepanovic

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Saša Stepanović

Katedra: Logopedija, Okupaciona terapija, Socijalni rad, Psihologija

Email: sasa.stepanovic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • od 2021. je vanredni profesor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • od 2018. je docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2015-2018 je radio kao profesor razredne nastave u OŠ „Mladost“, Novi Beograd,
 • 2011-2015 je bio angažovan kao stručni saradnik na Metodici prirode i društva, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  kod prof. dr Nade Vilotijević, i u školama vežbaonicama ocenjivao i analizirao sa studentima ispitne časove,
 • 2012-2015 je radio kao profesor razredne nastave u OŠ „14. oktobar“, Labudovo brdo,
 • 2010-2014 je radio kao asistent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na dva  studijska predmeta: Obrazovna tehnologija i Pedagoška informatika, gde je radio direktno sa studentima, izvodio nastavu i praktične vežbe predviđene planom i programom. 
 • 2009-2011 je radio kao profesor razredne nastave u OŠ „Duško Radović“, Novi Beograd.
Obrazovanje
 • 2016. godine doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenje: Pedagogije (tema: „Organizacija nastave i obrazovanje učenika sa senzornim oštećenjima“),
 • 2011. godine je odbranio drugi master rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: „Institucionalno obrazovanje učenika sa smetnjama“)
 • 2010. godinе je odbranio prvi master rad na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: ,,Specifičnosti obrazovanja dece sa posebnim potrebama-problemi i nove koncepcije u sistemu obrazovanja kao rešenja“
 • 2010. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenje Pedagogije, i stekao zvanje diplomirani pedagog (tema: „Aspekti porodičnog i institucionalnog vaspitanja osoba sa smetnjama u razvoju“)
 • 2009. godine diplomirao na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smera za učitelje, i stekao zvanje profesor razredne nastave (tema: „Teškoće i problemi u integraciji dece sa smetnjama u redovnom sistemu obrazovanja“)
Profesionalne aktivnosti
 • Navedene pod „Profesionalna karijera“. Sada radi kao profesor Visoke škole socijalnog rada
 • Član je redakcijskog odbora Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, katedre za motoričke poremećaje i hronične bolesti u Geteburgu u Švedskoj, koji podrazumeva prilagođavanje udžbenika učenicima sa smetnjama u redovnoj školi. Tu je došao na poziv profesorke Selme Tuševljak, specijalnog pedagoga sa Geteburg Univerziteta.
Naučna interesovanja
 • Pedagogija
 • Didaktika
 • Metodika rada
 • Metodologija istaživanja
 • Nastavne metode i oblici rada
 • Inkluzija i integracija
Kursevi
 • Pedagoška psihologija
 • Osnovi pedagogije
 • Organizacija i programiranje slobodnog vremena
 • Teorijske osnove inkluzije i integracije
 • Teorija organizacije nastave
 • Okupaciona terapija kod osoba kojima je potrebna posebna podrška
Ostalo
 • Poseban naučni doprinos predstavlja, napisano originalno delo, knjiga-naučna monografija pod nazivom „INKLUZIJA“ knjiga 1, Beograd, 2018, Srbija, Sumatra izdavaštvo, u kome su prikazani i opisani savremeni pristupi u radu sa decom sa senzornim smetnjama (gluvi-nagluvi i slepi-slabovidi) u redovnom sistemu obrazovanja, sa didaktičkim osvrtom (nastavnim metodama i oblicima rada).
 • Takođe, Doc. dr Saša Stepanović je napisao knjigu-naučnu monografiju pod nazivom “ADHD i ADD-poremećaj pažnje, iz drugog ugla”, Beograd, 2019. Srbija, koja predstavlja nastavak knjige 1. U ovoj naučnoj monografiji pristupa problemu ove tematike na dručačiji način, za razliku od drugih autora koji su pisali na ovu temu, gde prikazuje različita naučna istraživanja i daje konkretne savete za praktičare i roditelje u radu i odrastanju sa decom sa ovim poremećajem.
 • Autor je mnogobrojnih originalnih naučnih radova čiji su rezultati istraživanja i izvedeni zaključci uticali na unapređene didaktičke teorije i prakse u inkluzivnom sistemu obrazovanja u radu sa učenicima sa senzornim smetnjama (gluvi-nagluvi i slepi-slabovidi učenici).
Reference
 1. Stepanović, S. Zastupljenost oblika rada u inkluzivnoj nastavi u Beogradu. „Zbornik Matice srpske za društvene nauke“, broj 4/2018, str. 837-850, Novi Sad.
 2. Stepanović, S. (2018). The frequency of usage of different work forms in an inclusive teaching environment. HUMAN Research in rehabilitation, Volume 8, Issue 2. ISSN 2232-9935
 3. Stepanović, S. (2018). Menadžment u predškolskim ustanovama. Megatrend revija/Megatrend review 2018, P.br. 1218/18, ISSN 1820-3159.
 4. Stepanović, S. (2018). Rad sa učenicima sa oštećenjem sluha u inkluzivnoj nastavi: karakteristike i izazovi. Inovacije u nastavi, br. 4/2018, Učiteljki fakultet, Beograd.
 5. Stepanović, S. (2019). The prevalence of different teaching methods in inclusive education. HUMAN Research in rehabilitation, Volume 9, Issue 1. ISSN 2232-9935
 6. Stepanović, S. (2018). Zastupljenost različitih oblika rada u inkluzivnoj nastavi koju pohađaju učenici sa senzornim smetnjama, Nastava i vaspitanje, Vol. 67, br. 3, str. 541-553, ISSN 0547-3330, UDK 376.1-056.26/.36-057.874(491.11) 33-056.26/36
 7. Stepanović, S., Živković, J. (2020). Working with pupils with hearing impairments in an inclusive education: characteristics and competences. HUMAN Research in rehabilitation.
Scroll to Top