Prof. dr Vesna Dukanac

Prof. dr Vesna Dukanac

vesna-dukanac

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Vesna Dukanac

Katedra: Šef katedre za socijalni rad

Email: vesna.dukanac@ahr.edu.rs, vesna.dukanac@gmail.com

Profesionalna karijera
 • 2022 – i dalje vanredni profesor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2018 – i dalje šef Katedre za socijalni rad Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2018 – 2020. godine šef Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti, Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu
 • 2017 – 2022. docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2016 – i dalje Naučni saradnik Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu
Obrazovanje
 • 2013. godina doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: “Povezanost sociopatoloških pojava i psihopatologije adolescenata sa strukturom ličnosti roditelja i porodičnim funkcionisanjem“)
 • 2010. godine odbranila rada uže specijalizacije iz psihoterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema rada: „Uticaj indentifikacionog modela na formiranje psihopatologije adolescenata“)
 • 1997. godine položila specijalistički ispit iz psihijatrije
 • 1996. godina magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: “Kros-kulturalni aspekt ličnosti”)
 • 1989. godina diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Profesionalne aktivnosti
 • 2016. godine: zvanje Primarijus za doprinos kliničkom radu
 • 2014. godine: Nacionalni sertifikat za psihoterapiju
 • 2013. godine: status edukatora psihoterapije pri Društvu psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije
 • 1998 – 2020. godine: Institut za mentalno zdravlje Beograd (Dispanzer za mentalno zdravlje dece i mladih, član tima koji je organizovao rad Dnevne bolnice za adolescenete, šef Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti)
 • 1997- 1998. godine: Zavod za cerebro-vaskularna oboljenja “Sveti Sava”
 • 1992 – 1996. godine: Klinički centar Srbije, Institut za psihijatriju – specijalizacija iz psihijatrije
 • 1990 -1991. godine: Kliničko bolnički centar “Dr Dragiša Mišovic” – opšti lekarski staž
Naučna interesovanja
 • Psihoterapija adolescenata i odraslih.
 • Razni aspekti proučavanja i istraživanja normalnosti ličnosti i poremećaja ličnosti
 • Poremećaji ponašanja u adolescentnom dobu sa naglaskom na preventivni rad istih
 • Novi vidovi pormećaj ponašanja i zavisničkih nehemijskih poremećaja vezanih za preteranu upotrebu novih telekomunikacionih sistema u adolescentnom periodu sa naglaskom na prevetivni rad istih
Kursevi

Osnovne studije

 • Opšta psihopatologija
 • Socijalna patologija
 • Problemi zavisnosti
 • Psihopatologija dece i adolescenata
 • Grupni rad sa iskustvenim grupama

Master studije

 • Supervizija u socijalnom radu
Ostalo
 • 2020. Predsednik Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS20, sa tematskim nazivom “Primena teoriskih modela u praksi: Mogućnosti i ograničenja”
 • 2019. Predsednik Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19, sa tematskim nazivom „Između tradicije i tranzicije”
 • 2018. Član Naučnog odnora Međunarodnog naučnog skupa: „Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova”
 • 2018. Član Organizacionog odbora Konferencije EFPP- European Federation for Psychoanalytic psychotherapy (Konferencija Evropske Federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta)
 • 2016 – 2109. Član Naučnog odbora medjunarodnog seminira „Ljudi govore…”
 • Završen edukacija za edukatore asertivnog treninga, u organizaciji Psihopolis instituta, Novi Sad.
 • 2007 – 2013. Završena edukacije iz grupne analize, Društvo grupnih analitičara Beograd
Reference (do 5 značajnih)
 1. Dukanac, V. (2021)Adolescencija – metamorfoza tela i psihe. Visoka škola socijalnog rada
 2. Dukanac, V., Nikčević, Lj., Trifunović, D. (2019). The impact of telecommunication advanceş on the functioning of individual and family systems, the formation of new systems of values and the changes in the broader social community. In: Ilić V. Social Politic in Serbia at the Crossroads sf Centuries – International Thematic Collection of Papers. College of Social Work Belgrade, Crimean Federal University “V.I. Vernadskova”, 467-481.
 3. Dukanac, V., Đurđević, S. (2017). Porodice adolescenata u susretu sa novim vremenom: izmenjeno funkcionisanje ili novi vid zavisnostiSocijalna politika, 2-3, 35-51.
 4. Dukanac, V. (2017). Porodica u socijalnoj psihijatriji. U Ćorić B. Šta bi sa socijalnom psihijatarijom! – What happened with social psychiatry. Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta i Univerzitet u Beogradu. 105-115.
 5. Dukanac, V., Džamonja-Ignjatović, T., Milanović, M., Popović-Ćitić, B. (2016). Differences in temperament and character dimensions in adolescents with various conduct disorders. Vojnosanitetski pregled73 (4), 353-360.
Scroll to Top