Prethodne konferencije

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU – ALOS20

PRETHODNE KONFERENCIJE

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU – ALOS19“
28 – 29.11.2019. BEOGRAD

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS 19

Beograd, 28. i 29. novembar 2019. godine

Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i ove godine organizuje međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada. Ovaj naučni skup predstavlja svojevrsno spajanje lepeze nauka i naučnih disciplina, kao i povezivanje teorije i prakse. Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da nam se pridružite i svojim učešćem date doprinos uspešnom radu Naučnog skupa.

TEMATSKA PODRUČJA

• AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI
– Preventivni pristupi u logopediji
– Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici
– Inovativna logopedska tehnologija
– Savremeni modeli logopedskog tretmana
– Normativni okvir logopedske profesije

• AKTUELNOSTI U OKUPACIONOJ TERAPIJI
– Modeli i okviri prakse u okupacionoj terapiji
– Okupaciona terapija u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite i vaspitno obrazovnim
ustanovama
– Okupaciona terapija i mentalno zdravlje
– Metode procene u okupacionoj terapiji
– Rana intervencija u okupacionoj terapiji
– Senzorna integracija u ranoj rehabilitaciji
– Savremeni pristupi u radu sa decom i adolescentima
– Asistivne tehnologije
– Specifičnosti tretmana u okupacionoj terapiji

• AKTUELNOSTI U SOCIJALNOM RADU
– Migracije, izbeglištvo i emigracije
– Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje
– Bolesti zavisnosti: novi oblici, virtuelna stvarnost
– Nasilje i kriminal u sajber prostoru
– Problemi izazvani delovanjem verskih sekti
– Specifičnosti rada sa ugroženim populacijama
– Novine u savetodavnom radu
– Novi vidovi psihosocijalnih preventivnih programa

AKREDITACIJA
Naučni skup biće akreditovan u Komori socijalne zaštite, Zdravstvenom savetu Srbije i Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Actualities in Speech and Language Therapy, Occupational Therapy and Social Work – ALOS 19

Belgrade, November 28-29, 2019

In pursuing its mission in the field of education and science, the College of Social Work in Belgrade in cooperation with the Social Protection Chamber is once again holding an international scientific conference in speech and language pathology, occupational therapy and social work. This scientific conference represents a unique joining together of the sciences and scientific disciplines, as well as theory and practice. We would be happy for you to join us and to contribute to the Conference.   

THEMES AND TOPICS

DEVELOPMENTS IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY
– Preventive approaches in speech and language pathology
– Developments in speech and language pathology diagnostics
– Innovative technology in speech and language pathology
– Contemporary models of speech therapy
– Normative framework of speech and language pathology as a profession

DEVELOPMENTS IN OCCUPATIONAL THERAPY
– Models and frameworks of practice in occupational therapy
– Occupational therapy in health and social care institutions and educational institutions
– Occupational therapy and mental health
– Assessment methods in occupational therapy
– Early intervention in occupational therapy
– Sensory integration in early rehabilitation
– Modern approaches in work with children and adolescents
– Assistive technologies
– Characteristics of treatment in occupational therapy

DEVELOPMENTS IN SOCIAL WORK
– Migration, emigration and refugees
– Domestic violence, peer violence
– Addictions: new forms, virtual reality
– Violence and crime in cyberspace
– Problems stemming from religious violence
– Characteristics of work with vulnerable groups
– Developments in advisory work
– New forms of psychosocial preventive programs

THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE CONFERENCE
The official/working languages of the Conference are Serbian and English.

Scientific Conference will be accredited by the Social Protection Chamber of Republic of Serbia, Health Advisory Body of Serbia, and Institute for the Promotion of Education and Upbringing.

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP: “IZAZOVI U TEORIJI I PRAKSI SOCIJALNOG RADA SA MIGRANTIMA”
17.06.2019. BEOGRAD

POZIVNO PISMO

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP

“IZAZOVI U TEORIJI I PRAKSI SOCIJALNOG RADA SA MIGRANTIMA”

 Poštovane koleginice i kolege,

 S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem  “IZAZOVI U TEORIJI I PRAKSI SOCIJALNOG RADA SA MIGRANTIMA” koja će se održati 17. juna 2019. godine u organizaciji Visoke škole socijalnog rada u Beogradu.

Skup se organizuje u okviru projekta  „MI I ONI smo zaJEDNO“, koji partnerski realizuju Centar za društvene integracije (CDI) iz Vranja i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda. Projekat je deo šireg programa „Jačanje socijalne zaštite za migrante u ranjivoj situaciji u Srbiji“,  koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Cilj međunarodnog naučno-stručnog skupa je da analizira dimenzije i ukaže na izazove koji se postavljaju pred teoriju i praksu socijalnog rada u kontekstu rada sa migrantima.  Kroz komparativno promišljanje naučnih i stručnih radnika iz celog regiona o ovoj važnoj temi želimo da podstaknemo raspravu o perspektivama novih pristupa u pružanju socijalnih usluga migrantima i mogućim načinima rešavanja problema s kojima se susreću praktičari i istraživači u ovoj oblasti.  

Okvirne podteme koje mogu biti vodič za izlagače usmenih prezentacija su: savremena percepcija migracija, važnost pristupa obrazovanju, različitost i individualne potrebe dece migranata, psihološke posledice migracija, dostupnost socijalnih usluga migrantima i inovativni modeli socijalnih usluga.

Pozivamo sve zainteresovane naučne radnike, istraživače i stručnjake u Republici Srbiji i srpskoj dijaspori,  kao i naučne radnike, istraživače i stručnjake iz regiona da se prijave na skup koji će se održati 17. juna 2019. godine u prostorijama Visoke škole socijalnog rada u Beogradu.

Rok za predaju sažetka rada je 01. jun 2019. godine. Molimo Vas da se ovog roka pridržavate.

Svoje prijave i sažetke radova molimo pošaljite na imejl adresu konferencija@asp.edu.rs

Predviđeno vreme za izlaganje je 15 minuta.

Službeni/radni jezici skupa su: srpski, hrvatski, bosanski i engleski.

Za prijavu teme je potrebno poslati naslov teme, sažetak do 250 reči i 5 ključnih reči na jednom od službenih jezika skupa i na engleskom jeziku.

Sažetak treba poslati u Word dokumentu, font TNR, veličina 12, jednostrukog razmaka.

Zbornik sažetaka radova biće pripremljen na cd-u do početka rada konferencije.

Učešće na skupu je besplatno.

Skup je u postupku akreditacije u Komori socijalne zaštite i Zdravstvenom savetu.

Svi učesnici konferencije u obavezi su da se prijave unošenjem potrebnih podataka u onlajn prijavni. Rok za prijavu je 25. maj 2019. godine.

Radujemo se susretu i uspešnom zajedničkom radu.

S poštovanjem,

U ime programskog i organizacionog odbora skupa

Prof. dr Vladimir Ilić, direktor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, predsednik Programskog odbora

Doc. dr Sanja Đurđević, Visoka škola socijalnog rada, predsednica Organizacionog odbora

INTERATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Actualities in Speech and Language Therapy, Occupational Therapy and Social Work – ALOS 19

Belgrade, November 28-29, 2019

In pursuing its mission in the field of education and science, the College of Social Work in Belgrade in cooperation with the Social Protection Chamber is once again holding an international scientific conference in speech and language pathology, occupational therapy and social work. This scientific conference represents a unique joining together of the sciences and scientific disciplines, as well as theory and practice. We would be happy for you to join us and to contribute to the Conference.   

THEMES AND TOPICS

DEVELOPMENTS IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY
– Preventive approaches in speech and language pathology
– Developments in speech and language pathology diagnostics
– Innovative technology in speech and language pathology
– Contemporary models of speech therapy
– Normative framework of speech and language pathology as a profession

DEVELOPMENTS IN OCCUPATIONAL THERAPY
– Models and frameworks of practice in occupational therapy
– Occupational therapy in health and social care institutions and educational institutions
– Occupational therapy and mental health
– Assessment methods in occupational therapy
– Early intervention in occupational therapy
– Sensory integration in early rehabilitation
– Modern approaches in work with children and adolescents
– Assistive technologies
– Characteristics of treatment in occupational therapy

DEVELOPMENTS IN SOCIAL WORK
– Migration, emigration and refugees
– Domestic violence, peer violence
– Addictions: new forms, virtual reality
– Violence and crime in cyberspace
– Problems stemming from religious violence
– Characteristics of work with vulnerable groups
– Developments in advisory work
– New forms of psychosocial preventive programs

THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE CONFERENCE
The official/working languages of the Conference are Serbian and English.

Scientific Conference will be accredited by the Social Protection Chamber of Republic of Serbia, Health Advisory Body of Serbia, and Institute for the Promotion of Education and Upbringing.

Scroll to Top